1. <div id="6qlsc"></div>
  2. <dd id="6qlsc"></dd>

   1. 戴姓男宝宝起名_姓戴的男孩名字(满分/高分)

    投稿Hickey 来源起名网 2017-5-31 8:53:00

    导语戴姓男宝宝起名_姓戴的男孩名字(满分/高分)戴姓中华姓氏之一西周时期的宋国君主宋戴公为戴姓的姓氏始祖戴姓是当今中国姓氏排行第五十四位的姓氏约占全国汉族人口的百分之零点四在大中国区及海外华人中皆有分布其中华东地区约占所有戴姓人口的六成那么戴姓男宝宝应该如何起名呢我们一起来看看吧

    戴姓中华姓氏之一西周时期的宋国君主宋戴公为戴姓的姓氏始祖戴姓是当今中国姓氏排行第五十四位的姓氏约占全国汉族人口的百分之零点四在大中国区及海外华人中皆有分布其中华东地区约占所有戴姓人口的六成那么戴姓男宝宝应该如何起名呢我们一起来看看吧

    戴姓男宝宝起名大全适合五行?#26448;?#30340;宝宝

    • 戴荣江
    • 戴敬洪
    • 戴敬峰
    • 戴敬伦
    • 戴敬烈
    • 戴嘉材
    • 戴敬哲
    • 戴豪君
    • 戴琪哲
    • 戴祺峰
    • 戴楷峰
    • 戴敬庭
    • 戴楷原
    • 戴敬高
    • 戴嘉利
    • 戴福杉
    • 戴琪晋
    • 戴嘉朋
    • 戴楷哲
    • 戴嘉宏
    • 戴楠哲
    • 戴熙高
    • 戴敬恒
    • 戴敬洋
    • 戴楠耿
    • 戴福材
    • 戴嘉良
    • 戴荣志
    • 戴敬原
    • 戴鼎原
    • 戴鼎高
    • 戴荣利
    • 戴琪洋
    • 戴嘉志
    • 戴敬东
    • 戴敬林
    • 戴敬明
    • 戴楷明
    • 戴楷彤
    • 戴敬季
    • 戴祺奇
    • 戴琪明
    • 戴敬来
    • 戴楷东
    • 戴祺知
    • 戴楠奇
    • 戴敬易
    • 戴熙林
    • 戴敬昊
    • 戴楷忠
    • 戴琪林
    • 戴楷林
    • 戴琪忠
    • 戴楠明
    • 戴敬奇
    • 戴敬岸
    • 戴敬雨
    • 戴楠枝
    • 戴鼎东
    • 戴敬秉
    • 戴祺林
    • 戴荣柏
    • 戴豪彦
    • 戴荣波
    • 戴荣冠
    • 戴荣泰
    • 戴福彦
    • 戴荣俊
    • 戴嘉俊
    • 戴福柏
    • 戴?#25991;?
    • 戴嘉彦
    • 戴嘉泉
    • 戴荣南
    • 戴嘉冠
    • 戴菲柯
    • 戴建年
    • 戴波旭
    • 戴泰旭
    • 戴柏帆
    • 戴俊旭
    • 戴冠全
    • 戴冠年
    • 戴冠旭
    • 戴建光
    • 戴冠吉
    • 戴泰吉
    • 戴冠名
    • 戴建全
    • 戴风旭
    • 戴劲帆
    • 戴柏吉
    • 戴柏年
    • 戴炫吉
    • 戴泽吉
    • 戴江曲
    • 戴隆吉
    • 戴灿曲
    • 戴朋吉
    • 戴江旭
    • 戴?#26234;?
    • 戴何旭
    • 戴谷冰
    • 戴鸿旭
    • 戴谷旭
    • 戴材全
    • 戴江吉
    • 戴?#26377;?
    • 戴何帆
    • 戴谷帆
    • 戴泽曲
    • 戴志旭
    • 戴?#20013;?
    • 戴?#30007;?
    • 戴灿吉
    • 戴伯旭
    • 戴君名
    • 戴伯吉
    • 戴君光
    • 戴何曲
    • 戴伯曲
    • 戴励旭
    • 戴隆旭
    • 戴励曲
    • 戴谦吉
    • 戴君帆
    • 戴材帆
    • 戴君旭
    • 戴嘉隆
    • 戴敬腾
    • 戴荣谦
    • 戴菲鸿
    • 戴楷瀚
    • 戴敬瀚
    • 戴楠瀚
    • 戴楷腾
    • 戴嘉鸿
    • 戴鹏东
    • 戴敬耀
    • 戴嘉泽
    • 戴荣鸿
    • 戴豪谦
    • 戴楠耀
    • 戴荣绩
    • 戴何璋
    • 戴谷达
    • 戴鸿原
    • 戴何晋
    • 戴何庭
    • 戴江树
    • 戴谷原
    • 戴弥高
    • 戴君翰
    • 戴君哲
    • 戴何桦
    • 戴何达
    • 戴何峰
    • 戴伯原
    • 戴志高
    • 戴伯桦
    • 戴何霖
    • 戴谷峰
    • 戴谷烈
    • 戴君达
    • 戴谷瑾
    • 戴谷翰
    • 戴君烈
    • 戴朋桦
    • 戴?#26085;?
    • 戴谷晋
    • 戴君峰
    • 戴材藏
    • 戴君瑾
    • 戴谷庭
    • 戴谷瀚
    • 戴君耿
    • 戴何洋
    • 戴何耀
    • 戴君庭
    • 戴材霖
    • 戴何恒
    • 戴志桦
    • 戴谷璋
    • 戴泽原
    • 戴朋高
    • 戴何伦
    • 戴谷桦
    • 戴君藏
    • 戴谷霖
    • 戴君瀚
    • 戴谷高
    • 戴何凌
    • 戴君龙
    • 戴材瑾
    • 戴古烈
    • 戴敬丰
    • 戴祺丰
    • 戴鼎萧
    • 戴古洋
    • 戴楷涛

    戴姓男宝宝起名大全适合五行喜火的宝宝

    • 戴敬伦
    • 戴敬烈
    • 戴鼎恩
    • 戴敬哲
    • 戴鼎城
    • 戴琪哲
    • 戴圣耿
    • 戴敬庭
    • 戴鼎哲
    • 戴嘉利
    • 戴鼎轩
    • 戴鼎庭
    • 戴琪晋
    • 戴楷哲
    • 戴煜城
    • 戴楠哲
    • 戴楠耿
    • 戴嘉良
    • 戴荣志
    • 戴鼎伦
    • 戴鼎原
    • 戴鼎高
    • 戴烟轩
    • 戴鼎益
    • 戴荣利
    • 戴圣哲
    • 戴玮志
    • 戴嘉志
    • 戴鼎坤
    • 戴楷彤
    • 戴鼎忠
    • 戴敬来
    • 戴鼎岩
    • 戴祺知
    • 戴敬易
    • 戴鼎昊
    • 戴敬昊
    • 戴楷忠
    • 戴琪忠
    • 戴圣昊
    • 戴鼎东
    • 戴圣忠
    • 戴玮泰
    • 戴玮炫
    • 戴玮南
    • 戴荣泰
    • 戴玮拓
    • 戴玮俊
    • 戴荣俊
    • 戴嘉俊
    • 戴?#25991;?
    • 戴荣南
    • 戴建年
    • 戴泰宇
    • 戴炫全
    • 戴幽全
    • 戴泰羽
    • 戴泰旭
    • 戴俊旭
    • 戴冠全
    • 戴俊年
    • 戴炫宇
    • 戴冠年
    • 戴俊宇
    • 戴泰光
    • 戴建光
    • 戴泰吉
    • 戴建全
    • 戴泰年
    • 戴柏年
    • 戴炫吉
    • 戴俊羽
    • 戴俊全
    • 戴幽光
    • 戴临宇
    • 戴隆吉
    • 戴灿曲
    • 戴辰光
    • 戴隆宇
    • 戴远光
    • 戴材全
    • 戴志安
    • 戴?#26377;?
    • 戴志旭
    • 戴灿吉
    • 戴佑全
    • 戴灿宇
    • 戴君光
    • 戴佑年
    • 戴佑光
    • 戴?#23621;?
    • 戴励宇
    • 戴远年
    • 戴励旭
    • 戴临光
    • 戴隆旭
    • 戴励曲
    • 戴临亦
    • 戴嘉隆
    • 戴敬腾
    • 戴畅忆
    • 戴圣耀
    • 戴玮遥
    • 戴圣腾
    • 戴楷腾
    • 戴尘远
    • 戴敬耀
    • 戴韵来
    • 戴韵彤
    • 戴楠耀
    • 戴荣绩
    • 戴何璋
    • 戴?#26377;?
    • 戴志轩
    • 戴谷达
    • 戴辰达
    • 戴何晋
    • 戴佑哲
    • 戴何庭
    • 戴志凌
    • 戴灿庭
    • 戴君哲
    • 戴何达
    • 戴志高
    • 戴辰龙
    • 戴灿伦
    • 戴隆轩
    • 戴远凌
    • 戴励晋
    • 戴谷烈
    • 戴君达
    • 戴励伦
    • 戴谷瑾
    • 戴君烈
    • 戴志璋
    • 戴?#26085;?
    • 戴谷晋
    • 戴励庭
    • 戴君瑾
    • 戴隆哲
    • 戴志瑾
    • 戴谷庭
    • 戴远哲
    • 戴励轩
    • 戴临轩
    • 戴辰晋
    • 戴君耿
    • 戴励哲
    • 戴志宝
    • 戴临哲
    • 戴何耀
    • 戴君庭
    • 戴临庭
    • 戴远庭
    • 戴志桦
    • 戴谷璋
    • 戴何伦
    • 戴隆凌
    • 戴志耿
    • 戴临凌
    • 戴辰哲
    • 戴志烈
    • 戴佑龙
    • 戴灿恩
    • 戴灿晋
    • 戴何凌
    • 戴志哲
    • 戴君龙
    • 戴材瑾
    • 戴鼎丰
    • 戴古烈
    • 戴敬丰
    • 戴祺丰
    • 戴鼎萧
    • 戴古凌
    • 戴韵天
    • 戴圣丰
    • 戴鼎松
    • 戴古哲
    • 戴旦庭
    • 戴古庭
    • 戴冬轩
    • 戴古伦
    • 戴楷丰
    • 戴志荣
    • 戴临天
    • 戴德年
    • 戴德光
    • 戴灿元
    • 戴志硕
    • 戴旭德
    • 戴德旭
    • 戴励天
    • 戴羽德
    • 戴全逸
    • 戴亦论
    • 戴卫光
    • 戴?#24189;?
    • 戴宇乐
    • 戴宇德

    戴姓男宝宝起名大全适合五行喜土的宝宝

    • 戴川翔
    • 戴银辰
    • 戴誓佑
    • 戴鼎恩
    • 戴千轩
    • 戴鼎城
    • 戴圣耿
    • 戴靖轩
    • 戴瑜辰
    • 戴齐辰
    • 戴瑞余
    • 戴圣轩
    • 戴玮辰
    • 戴鼎轩
    • 戴圣刚
    • 戴瑞辰
    • 戴煜城
    • 戴圣恩
    • 戴睿辰
    • 戴瑞延
    • 戴烟轩
    • 戴银延
    • 戴裕轩
    • 戴鼎益
    • 戴睿余
    • 戴圣峻
    • 戴圣哲
    • 戴瑜延
    • 戴玮志
    • 戴齐佑
    • 戴新恩
    • 戴鼎坤
    • 戴圣昌
    • 戴?#21525;?
    • 戴圣依
    • 戴鼎岩
    • 戴圣青
    • 戴靖坤
    • 戴圣坤
    • 戴圣昊
    • 戴圣忠
    • 戴玮泰
    • 戴玮炫
    • 戴玮星
    • 戴玮南
    • 戴睿勇
    • 戴玮信
    • 戴瑞勇
    • 戴玮拓
    • 戴玮俊
    • 戴泰宇
    • 戴幽全
    • 戴泰羽
    • 戴信宇
    • 戴炫宇
    • 戴星宇
    • 戴俊宇
    • 戴幽宇
    • 戴春宇
    • 戴星羽
    • 戴俊羽
    • 戴幽光
    • 戴信亦
    • 戴远任
    • 戴临宇
    • 戴辰光
    • 戴辰宇
    • 戴隆宇
    • 戴远光
    • 戴辰舟
    • 戴远舟
    • 戴秀宇
    • 戴志安
    • 戴钟亦
    • 戴佑全
    • 戴灿宇
    • 戴佑年
    • 戴佑光
    • 戴?#23621;?
    • 戴励宇
    • 戴远年
    • 戴临亦
    • 戴钟宇
    • 戴识岩
    • 戴畅忆
    • 戴圣耀
    • 戴玮远
    • 戴玮遥
    • 戴圣腾
    • 戴韵依
    • 戴尘远
    • 戴?#21916;?
    • 戴睿远
    • 戴识坤
    • 戴韵来
    • 戴韵彤
    • 戴镜岩
    • 戴秀轩
    • 戴?#26377;?
    • 戴志轩
    • 戴辰达
    • 戴佑哲
    • 戴佑勋
    • 戴辰龙
    • 戴隆轩
    • 戴佑峻
    • 戴远凌
    • 戴远刚
    • 戴?#26377;?
    • 戴远恩
    • 戴远哲
    • 戴励轩
    • 戴远轩
    • 戴临轩
    • 戴辰晋
    • 戴远庭
    • 戴远峻
    • 戴秀勋
    • 戴辰峻
    • 戴辰轩
    • 戴辰哲
    • 戴佑龙
    • 戴灿恩
    • 戴辰书
    • 戴远城
    • 戴川坤
    • 戴韵天
    • 戴世轩
    • 戴圣丰
    • 戴川岩
    • 戴冬轩
    • 戴世恩
    • 戴亦锐
    • 戴叶亦
    • 戴叶羽
    • 戴秀玮
    • 戴西磊
    • 戴志硕
    • 戴羽德
    • 戴亦逸
    • 戴佑诚
    • 戴锐宇
    • 戴亦磊
    • 戴全逸
    • 戴叶舟
    • 戴亦论
    • 戴卫光
    • 戴?#24189;?
    • 戴宇乐
    • 戴宇德
    • 戴辰齐
    • 戴?#21355;?
    • 戴辰睿
    • 戴亦卫
    • 戴宇逸
    • 戴宇锐
    • 戴宇锋
    • 戴叶宇
    • 戴亦欧
    • 戴亦锋
    • 戴安逸
    • 戴安德
    • 戴志玮
    • 戴秀硕
    • 戴佑齐
    • 戴?#25105;?
    • 戴叶光
    • 戴德宇
    • 戴逸光
    • 戴任延
    • 戴新硕
    • 戴亦辰
    • 戴亦隆
    • 戴全佑
    • 戴宇隆
    • 戴亦良
    • 戴亦佑
    • 戴圣玮
    • 戴圣硕
    • 戴舟佑
    • 戴亦志
    • 戴亦临
    • 戴靖硕
    • 戴宇灿
    • 戴亦遥
    • 戴宇志
    • 戴宇良
    • 戴如佑
    • 戴舟辰
    • 戴亦远
    • 戴圣宁
    • 戴亦延
    • 戴圣瑞
    • 戴川玮
    • 戴西辰
    • 戴鼎维
    • 戴亦聪
    • 戴亦秀
    • 戴圣仁
    • 戴鼎硕

    戴姓男宝宝起名大全适合五行喜金的宝宝

    • 戴川云
    • 戴川翔
    • 戴川博
    • 戴川盛
    • 戴千超
    • 戴川善
    • 戴川斯
    • 戴川钦
    • 戴川喻
    • 戴熙刚
    • 戴银辰
    • 戴靖洋
    • 戴瑞宏
    • 戴靖刚
    • 戴誓佑
    • 戴千轩
    • 戴川瀚
    • 戴瑞江
    • 戴靖轩
    • 戴瑜辰
    • 戴川祖
    • 戴新刚
    • 戴齐辰
    • 戴熙峻
    • 戴诚江
    • 戴瑞余
    • 戴瑜江
    • 戴瑜宏
    • 戴圣刚
    • 戴瑞辰
    • 戴诚宏
    • 戴瑜朋
    • 戴银江
    • 戴新峰
    • 戴川刚
    • 戴川洪
    • 戴睿辰
    • 戴千峻
    • 戴瑞延
    • 戴新洋
    • 戴裕峻
    • 戴银延
    • 戴裕轩
    • 戴川峰
    • 戴齐宏
    • 戴川峻
    • 戴睿余
    • 戴圣峻
    • 戴瑜延
    • 戴银朋
    • 戴齐佑
    • 戴新恩
    • 戴裕明
    • 戴新雨
    • 戴新承
    • 戴圣昌
    • 戴新明
    • 戴?#35813;?
    • 戴?#21525;?
    • 戴新昌
    • 戴熙青
    • 戴圣青
    • 戴靖坤
    • 戴千涛
    • 戴裕昌
    • 戴晖昌
    • 戴靖昌
    • 戴熙昌
    • 戴千凡
    • 戴睿思
    • 戴瑜波
    • 戴瑜泉
    • 戴瑞泉
    • 戴银星
    • 戴玮星
    • 戴睿勇
    • 戴豪秋
    • 戴诚秋
    • 戴瑜星
    • 戴福春
    • 戴福信
    • 戴玮信
    • 戴瑞勇
    • 戴瑜秋
    • 戴齐风
    • 戴齐星
    • 戴诚信
    • 戴誓风
    • 戴银波
    • 戴银风
    • 戴瑞星
    • 戴睿波
    • 戴瑞波
    • 戴瑞秋
    • 戴?#26469;?
    • 戴信宇
    • 戴星宇
    • 戴春舟
    • 戴信帆
    • 戴春帆
    • 戴星舟
    • 戴春宇
    • 戴星羽
    • 戴风西
    • 戴信亦
    • 戴星帆
    • 戴泽西
    • 戴弥舟
    • 戴钟舟
    • 戴远任
    • 戴泽舟
    • 戴钟帆
    • 戴辰舟
    • 戴远舟
    • 戴秀宇
    • 戴秀名
    • 戴伯任
    • 戴钟亦
    • 戴朋舟
    • 戴秀帆
    • 戴宏舟
    • 戴伯舟
    • 戴钟名
    • 戴钟宇
    • 戴识岩
    • 戴闻声
    • 戴齐泽
    • 戴裕瀚
    • 戴镜昌
    • 戴睿泽
    • 戴睿聪
    • 戴银泽
    • 戴镜承
    • 戴瑞鸿
    • 戴诚泽
    • 戴誓鸿
    • 戴鹏昌
    • 戴诚鸿
    • 戴?#24403;?
    • 戴瑜鸿
    • 戴福聪
    • 戴识尚
    • 戴识雨
    • 戴瑞泽
    • 戴新瀚
    • 戴镜尚
    • 戴?#21916;?
    • 戴识承
    • 戴睿远
    • 戴镜明
    • 戴识秉
    • 戴识坤
    • 戴银聪
    • 戴誓泽
    • 戴瑞聪
    • 戴镜岩
    • 戴识青
    • 戴秀轩
    • 戴秀峰
    • 戴朋峻
    • 戴钟洪
    • 戴秀刚
    • 戴钟刚
    • 戴泽刚
    • 戴鸿峻
    • 戴钟恒
    • 戴弥刚
    • 戴佑峻
    • 戴远刚
    • 戴鸿刚
    • 戴江峻
    • 戴弥书
    • 戴江刚
    • 戴钟书
    • 戴伯峻
    • 戴秀锦
    • 戴远峻
    • 戴秀勋
    • 戴辰峻
    • 戴秀瀚
    • 戴?#24535;?
    • 戴钟洋
    • 戴泽峻
    • 戴辰书
    • 戴钟峻
    • 戴弘刚
    • 戴千仁
    • 戴世峻
    • 戴川坤
    • 戴世书
    • 戴川岸
    • 戴平笑
    • 戴世洋
    • 戴镜方
    • 戴靖涛
    • 戴川承
    • 戴世轩
    • 戴川青
    • 戴川雨
    • 戴平峻

    戴姓男宝宝起名大全适合五行喜水的宝宝

    • 戴川云
    • 戴川博
    • 戴熙刚
    • 戴荣江
    • 戴敬洪
    • 戴靖洋
    • 戴敬峰
    • 戴瑞宏
    • 戴福江
    • 戴川瀚
    • 戴豪君
    • 戴福宏
    • 戴祺峰
    • 戴瑞江
    • 戴楷峰
    • 戴熙峻
    • 戴豪宏
    • 戴诚江
    • 戴瑜江
    • 戴瑜宏
    • 戴福杉
    • 戴嘉朋
    • 戴诚宏
    • 戴瑜朋
    • 戴嘉宏
    • 戴银江
    • 戴熙高
    • 戴敬恒
    • 戴敬洋
    • 戴豪江
    • 戴新峰
    • 戴福材
    • 戴川洪
    • 戴新洋
    • 戴川峰
    • 戴齐宏
    • 戴银朋
    • 戴琪洋
    • 戴裕明
    • 戴敬明
    • 戴楷明
    • 戴新雨
    • 戴琪明
    • 戴新明
    • 戴?#35813;?
    • 戴熙青
    • 戴熙明
    • 戴熙林
    • 戴楠明
    • 戴千涛
    • 戴敬岸
    • 戴敬雨
    • 戴晖昌
    • 戴敬秉
    • 戴熙昌
    • 戴湛明
    • 戴千凡
    • 戴瑜波
    • 戴瑜泉
    • 戴豪彦
    • 戴荣波
    • 戴瑞泉
    • 戴豪秋
    • 戴福泉
    • 戴福春
    • 戴福信
    • 戴豪波
    • 戴齐风
    • 戴福彦
    • 戴福柏
    • 戴誓风
    • 戴嘉泉
    • 戴银波
    • 戴银风
    • 戴福波
    • 戴睿波
    • 戴瑞波
    • 戴?#26469;?
    • 戴波旭
    • 戴柏帆
    • 戴风帆
    • 戴波帆
    • 戴信帆
    • 戴春帆
    • 戴冠名
    • 戴风旭
    • 戴劲帆
    • 戴风西
    • 戴星帆
    • 戴泽西
    • 戴泽吉
    • 戴朋帆
    • 戴江曲
    • 戴弥舟
    • 戴朋吉
    • 戴江旭
    • 戴鸿帆
    • 戴泽舟
    • 戴江帆
    • 戴?#26234;?
    • 戴钟帆
    • 戴谷冰
    • 戴鸿旭
    • 戴江吉
    • 戴秀名
    • 戴何帆
    • 戴谷帆
    • 戴泽曲
    • 戴伯任
    • 戴?#20013;?
    • 戴朋舟
    • 戴江冰
    • 戴江名
    • 戴伯旭
    • 戴君名
    • 戴伯吉
    • 戴泽帆
    • 戴秀帆
    • 戴宏舟
    • 戴弥帆
    • 戴伯舟
    • 戴伯曲
    • 戴弥冰
    • 戴钟名
    • 戴君帆
    • 戴泽冰
    • 戴材帆
    • 戴泽向
    • 戴闻声
    • 戴齐泽
    • 戴裕瀚
    • 戴睿泽
    • 戴银泽
    • 戴瑞鸿
    • 戴福鸿
    • 戴诚泽
    • 戴誓鸿
    • 戴鹏昌
    • 戴诚鸿
    • 戴菲鸿
    • 戴?#24403;?
    • 戴鹏秉
    • 戴瑜鸿
    • 戴楷瀚
    • 戴福聪
    • 戴福泽
    • 戴敬瀚
    • 戴楠瀚
    • 戴鹏明
    • 戴识雨
    • 戴瑞泽
    • 戴嘉鸿
    • 戴新瀚
    • 戴镜明
    • 戴鹏东
    • 戴识秉
    • 戴豪鸿
    • 戴豪泽
    • 戴嘉泽
    • 戴熙瀚
    • 戴誓泽
    • 戴荣鸿
    • 戴豪谦
    • 戴江潮
    • 戴秀峰
    • 戴朋峻
    • 戴鸿原
    • 戴钟洪
    • 戴伯瀚
    • 戴江树
    • 戴弥高
    • 戴伯翰
    • 戴君翰
    • 戴泽洋
    • 戴泽刚
    • 戴鸿峻
    • 戴何峰
    • 戴钟恒
    • 戴伯原
    • 戴伯洪
    • 戴弥刚
    • 戴伯桦
    • 戴何霖
    • 戴谷峰
    • 戴鸿刚
    • 戴江流
    • 戴江霖
    • 戴谷翰
    • 戴朋桦
    • 戴江峻
    • 戴君峰
    • 戴谷瀚
    • 戴何洋
    • 戴弥峰
    • 戴江洪
    • 戴弥书
    • 戴江峰
    • 戴江刚
    • 戴伯峻
    • 戴材霖

    戴姓历史名人

    戴名世安徽桐城人清代史学家曾任翰林院编修他刊行有?#20185;?#38598;其中?#34892;?#22810;明朝正史以外的史事触怒了清王朝以大逆罪被杀为清朝四大文字狱之一
    戴震安徽休宁人思想家学者他博闻强记对天文数学历史地理都有研?#20426;?#20182;精通古音立韵类正转旁转之例创古音九类二十五部之说及阴阳入对转的理论对经学语言学有重大贡献为一代?#23395;?#22823;师后人编有戴氏遗书戴进著名画家钱塘今杭州人善画山水?#36784;?#28145;远妙处多出己意兼工?#23435;|?#20315;像运?#35782;?#25387;有力设色纯熟有神采人推明代院体中第一手有浙派之称
    戴复古南宋诗人字式之号石屏台州黄岩今属浙江人他长期浪游江湖曾向陆游学诗也受晚唐诗的影响语言自然是江湖派中较有成就的作家部分作?#20998;?#36131;当时统治者苟且?#34507;?#34920;达了收复中原的愿望?#26448;?#35789;风格雄放有石屏诗集石屏词
    戴逵东晋学者画家雕塑家谯郡銍县今安徽宿县人他反对佛教的因果报应说著有释疑论他曾为会稽山灵宝?#20262;?#26408;雕无量佛及胁?#21776;?#33832;又为瓦棺寺塑五世佛和顾恺之的壁画维摩诘像狮子国斯里兰卡送来的玉佛在当时并称三绝所画?#23435;|?#23665;水也别具一格
    戴?#38534;?#25140;圣被称为今文礼学的大戴学和小戴学的开创者
    戴圣是戴德之侄西汉时?#28023;?#20170;河南商丘人家族?#38498;?#20182;们同学礼于后?#35029;?#36873;集古代各种有关礼仪的论述分别编成大戴礼记和小戴礼记

    戴姓聚集地

    先秦时期戴氏主要在其发祥地豫东一带发?#29399;?#34893;到了汉代戴氏开始有迁居豫南江浙山东等地的三国至南北朝时戴氏又有迁居安徽湖北者如西汉时的戴遵为慎阳今河南正阳县北人戴崇为沛今江苏沛县人又如东汉时的戴就为上虞今属浙江人戴宏戴封均为刚今山东宁阳县北人唐初戴氏开始入闽据?#23545;?#21644;姓纂所列当时戴氏聚居点有济北今山东长清县西南谯国今安徽亳州吴兴长城今浙江长兴魏郡斥丘近河北成安河东桑泉今山西临晋?#21462;?#28165;代初年时广东焦岭县一支戴氏后裔迁往台湾屏东其后分布于高雄?#20197;?#26032;竹等地
    戴姓是台湾的一个大姓位居第五十二位主要集中在新竹?#25105;?#21644;台南在台北和南投也有不少台湾戴姓的始祖是清代?#21512;?#24180;间从福建来的最初到达现在的苗栗县大甲镇孟?#35946;?#24320;基然后乾隆九年(公元1744年)以有来?#32422;?#24212;州的戴姓入垦今苗栗镇道光二十六年(公元1846年)则有泉州人戴南仁入垦今新竹县关西镇新富里开垦等?#21462;?#27492;后又有戴氏族人迁往海外
    家乘?#32386;?/span>
    江苏泰兴戴氏旧志四卷镇江戴氏家乘约编不分卷镇江京江赐礼堂戴氏重修家乘六卷镇江润州黄甸戴氏支谱不分卷句容戴氏家乘八卷句容戴氏家乘三十六卷句容戴氏宗谱三十六卷常州三宝桥戴氏宗谱六卷无锡锡山戴氏宗谱八卷无锡锡山戴氏宗谱十八卷
    浙江奉化锦西戴氏重修宗谱六卷首一卷湖州新安戴氏支谱四卷首一卷常山戴氏宗谱不分卷常山进国戴氏宗谱四卷临海杜祈戴氏重修宗谱五集二十五卷
    安徽休宁戴氏族谱十五卷休宁隆阜戴氏荆?#21344;?#35889;不分卷休宁隆阜戴氏荆?#21344;?#35889;
    福建宁华戴氏杏公支系族谱泉州大庭戴氏家谱南安诗山族谱?#26469;?#25140;氏族谱五卷首一卷末一卷
    江西萍乡戴氏族谱八卷首一卷评乡萍北夏兰戴氏三修族谱五卷首一卷戴氏族谱四卷首一卷
    山东?#32752;?#37009;戴氏家乘一卷
    湖北崇阳戴氏宗谱
    广东焦岭戴氏族谱戴氏族谱一册
    四川蒲江戴氏谯海谱不分卷长寿戴氏谱系一卷江北玉屏戴氏宗谱五卷中江戴氏族谱一卷?#36866;?#25140;氏十三宗支谱不分卷


    上一条戴姓女宝宝起名_姓戴的女孩名字(满分/高分)    下一条夏姓女宝宝起名_姓夏的女孩名字(满分/高分)
    本文标题:戴姓男宝宝起名_姓戴的男孩名字(满分/高分)
    手机?#26790;?https://wap.xingyunba.com/waparticle_48831.html
    11ѡ5ͼ

    1. <div id="6qlsc"></div>
    2. <dd id="6qlsc"></dd>

      1. <div id="6qlsc"></div>
      2. <dd id="6qlsc"></dd>