1. <div id="6qlsc"></div>
  2. <dd id="6qlsc"></dd>

   1. 潘姓男宝宝起名_姓潘的男孩名字(满分/高分)

    投稿Hickey 来源起名网 2017-5-30 20:44:00

    导语潘姓男宝宝起名_姓潘的男孩名字(满分/高分)潘姓是一个汉字姓氏在百家姓?#20998;?#25490;名第43位潘氏在2007年中国姓氏排行榜上名列第五十二位属于超级大姓系列人口约八百万占全国人口总数0.48%朝鲜半岛及越南亦有潘姓氏族居住那么潘姓男宝宝应该如何起名呢我们一起来看看吧

    潘姓是一个汉字姓氏在百家姓?#20998;?#25490;名第43位潘氏在2007年中国姓氏排行榜上名列第五十二位属于超级大姓系列人口约八百万占全国人口总数0.48%朝鲜半岛及越南亦有潘姓氏族居住那么潘姓男宝宝应该如何起名呢我们一起来看看吧

    潘姓男宝宝起名大全适合五行?#26448;?#30340;宝宝

    • 潘炫吉
    • 潘冠名
    • 潘柏君
    • 潘泰旭
    • 潘冠江
    • 潘鹏旭
    • 潘建志
    • 潘建君
    • 潘建利
    • 潘风旭
    • 潘冠君
    • 潘波旭
    • 潘柏帆
    • 潘冠年
    • 潘泰吉
    • 潘泰君
    • 潘柏吉
    • 潘柏江
    • 潘冠宏
    • 潘俊材
    • 潘波杉
    • 潘冠朋
    • 潘柏年
    • 潘波言
    • 潘冠伯
    • 潘肖朋
    • 潘建全
    • 潘俊旭
    • 潘鹏吉
    • 潘冠全
    • 潘冠旭
    • 潘柏志
    • 潘劲杉
    • 潘冠吉
    • 潘建江
    • 潘劲帆
    • 潘建年
    • 潘冠良
    • 潘建光
    • 潘柏树
    • 潘炫桦
    • 潘建润
    • 潘建华
    • 潘柏瑾
    • 潘建霖
    • 潘劲树
    • 潘建豪
    • 潘肖霖
    • 潘风荣
    • 潘建宁
    • 潘冠荣
    • 潘波荣
    • 潘冠宁
    • 潘建达
    • 潘建翰
    • 潘柏达
    • 潘俊桦
    • 潘劲龙
    • 潘柏荣
    • 潘鹏元
    • 潘泰桦
    • 潘建瑾
    • 潘冠瑾
    • 潘柏龙
    • 潘泰嘉
    • 潘冠华
    • 潘劲桦
    • 潘冠道
    • 潘冠豪
    • 潘柏福
    • 潘建龙
    • 潘建桦
    • 潘柏嘉
    • 潘冠嘉
    • 潘冠霖
    • 潘柏豪
    • 潘柏华
    • 潘肖华
    • 潘冠璋
    • 潘建嘉
    • 潘柏桦
    • 潘风桦
    • 潘炫荣
    • 潘冠福
    • 潘肖嘉
    • 潘建树
    • 潘风嘉
    • 潘冠达
    • 潘炫朴
    • 潘建荣
    • 潘建璋
    • 潘波嘉
    • 潘俊树
    • 潘冠熊
    • 潘俊嘉
    • 潘劲翰
    • 潘冠龙
    • 潘建福
    • 潘炫嘉
    • 潘风轻
    • 潘冠桦
    • 潘柏博
    • 潘炫栋
    • 潘俊尧
    • 潘劲杰
    • 潘风尧
    • 潘泰皓
    • 潘俊栋
    • 潘南杰
    • 潘柏清
    • 潘柏杰
    • 潘风杰
    • 潘泰乔
    • 潘冠渊
    • 潘俊杰
    • 潘建凯
    • 潘建云
    • 潘鹏栋
    • 潘炫乔
    • 潘肖云
    • 潘泰杰
    • 潘肖皓
    • 潘建皓
    • 潘冠雄
    • 潘建雄
    • 潘俊皓
    • 潘肖博
    • 潘俊凯
    • 潘冠晴
    • 潘炫景
    • 潘鹏皓
    • 潘鹏杰
    • 潘柏云
    • 潘炫棋
    • 潘俊棋
    • 潘建渊
    • 潘泰栋
    • 潘柏尧
    • 潘鹏尧
    • 潘冠皓
    • 潘风栋
    • 潘泰景
    • 潘劲博
    • 潘冠栋
    • 潘柏渊
    • 潘柏智
    • 潘冠尧
    • 潘炫尧
    • 潘建闲
    • 潘冠杰
    • 潘建栋
    • 潘炫杰
    • 潘柏栋
    • 潘波尧
    • 潘柯昊
    • 潘肖奇
    • 潘风林
    • 潘柏林
    • 潘风季
    • 潘劲明
    • 潘建奇
    • 潘俊林
    • 潘肖宜
    • 潘冠忠
    • 潘炫奇
    • 潘冠明
    • 潘俊东
    • 潘劲忠
    • 潘俊奇
    • 潘波林
    • 潘泰奇
    • 潘柏忠
    • 潘建明
    • 潘冠昊
    • 潘冠林
    • 潘泰东
    • 潘建果
    • 潘炫林
    • 潘建林
    • 潘泰杭
    • 潘柏明
    • 潘柯明
    • 潘肖易
    • 潘冠东
    • 潘冠奇
    • 潘建东
    • 潘柏枝
    • 潘波奇
    • 潘建忠
    • 潘肖林
    • 潘哲旭
    • 潘鹏群
    • 潘伦旭
    • 潘鹏业
    • 潘鹏琦
    • 潘鹏义
    • 潘晋贤
    • 潘伦庆
    • 潘哲庆
    • 潘展毅

    潘姓男宝宝起名大全适合五行喜火的宝宝

    • 潘泰辰
    • 潘炫吉
    • 潘炫志
    • 潘幽全
    • 潘泰旭
    • 潘建志
    • 潘炫全
    • 潘俊利
    • 潘建利
    • 潘泰宇
    • 潘俊宇
    • 潘炫均
    • 潘俊年
    • 潘俊延
    • 潘炫宇
    • 潘冠年
    • 潘泰吉
    • 潘泰君
    • 潘幽志
    • 潘俊材
    • 潘泰光
    • 潘俊辰
    • 潘柏年
    • 潘泰宇
    • 潘泰延
    • 潘建全
    • 潘俊旭
    • 潘俊羽
    • 潘幽光
    • 潘冠全
    • 潘柏志
    • 潘泰年
    • 潘俊全
    • 潘建年
    • 潘泰佑
    • 潘冠良
    • 潘炫辰
    • 潘建光
    • 潘炫桦
    • 潘柏瑾
    • 潘炫玮
    • 潘泰宁
    • 潘俊勋
    • 潘建宁
    • 潘冠宁
    • 潘炫勋
    • 潘建达
    • 潘俊畅
    • 潘柏达
    • 潘俊桦
    • 潘劲龙
    • 潘炫龙
    • 潘泰桦
    • 潘建瑾
    • 潘俊玮
    • 潘冠瑾
    • 潘炫璋
    • 潘柏龙
    • 潘泰维
    • 潘韵天
    • 潘泰嘉
    • 潘冠道
    • 潘泰运
    • 潘泰图
    • 潘建龙
    • 潘幽龙
    • 潘幽达
    • 潘泰璋
    • 潘泰硕
    • 潘泰达
    • 潘冠璋
    • 潘炫荣
    • 潘俊图
    • 潘泰勋
    • 潘泰瑾
    • 潘冠达
    • 潘炫朴
    • 潘建璋
    • 潘俊树
    • 潘俊嘉
    • 潘冠龙
    • 潘俊维
    • 潘幽宁
    • 潘炫嘉
    • 潘泰龙
    • 潘俊璋
    • 潘炫融
    • 潘?#28504;?/li>
    • 潘炫栋
    • 潘俊尧
    • 潘?#37027;?/li>
    • 潘幽智
    • 潘泰皓
    • 潘俊栋
    • 潘南杰
    • 潘泰翔
    • 潘泰乔
    • 潘泰智
    • 潘俊杰
    • 潘炫乔
    • 潘俊翔
    • 潘泰杰
    • 潘俊皓
    • 潘俊凯
    • 潘炫智
    • 潘冠晴
    • 潘炫景
    • 潘炫棋
    • 潘俊棋
    • 潘泰栋
    • 潘泰景
    • 潘柏智
    • 潘炫尧
    • 潘炫杰
    • 潘柯昊
    • 潘泰坤
    • 潘俊林
    • 潘俊坤
    • 潘泰昊
    • 潘冠忠
    • 潘炫奇
    • 潘俊东
    • 潘劲忠
    • 潘俊奇
    • 潘泰奇
    • 潘柏忠
    • 潘冠昊
    • 潘幽忠
    • 潘泰忠
    • 潘炫坤
    • 潘俊彤
    • 潘泰东
    • 潘俊忠
    • 潘炫忠
    • 潘炫林
    • 潘泰杭
    • 潘肖易
    • 潘俊昊
    • 潘俊依
    • 潘建忠
    • 潘哲旭
    • 潘益光
    • 潘哲光
    • 潘展羽
    • 潘伦旭
    • 潘轩光
    • 潘轩全
    • 潘展光
    • 潘哲宇
    • 潘晋全
    • 潘韵鼎
    • 潘轩年
    • 潘晋宇
    • 潘哲全
    • 潘展宇
    • 潘晋光
    • 潘晋年
    • 潘益全
    • 潘晋欧
    • 潘轩乐
    • 潘晋贤
    • 潘哲欧
    • 潘展磊
    • 潘晋德
    • 潘伦庆
    • 潘哲庆
    • 潘晋逸
    • 潘展德
    • 潘轩德
    • 潘晋磊
    • 潘展毅
    • 潘哲德
    • 潘益德
    • 潘晋毅
    • 潘容德
    • 潘展欧
    • 潘哲逸
    • 潘伦德
    • 潘育德
    • 潘晋庆
    • 潘展贤
    • 潘展逸
    • 潘哲贤
    • 潘哲磊
    • 潘城德
    • 潘伦逸
    • 潘俊元
    • 潘韵龙
    • 潘韵尘
    • 潘肖天
    • 潘泰月
    • 潘炫元
    • 潘泰元
    • 潘晋永
    • 潘展辰
    • 潘哲均
    • 潘晋佑
    • 潘展佑
    • 潘哲良
    • 潘哲辰

    潘姓男宝宝起名大全适合五行喜土的宝宝

    • 潘泰辰
    • 潘星延
    • 潘幽全
    • 潘幽余
    • 潘幽宇
    • 潘信辰
    • 潘泰宇
    • 潘识宇
    • 潘俊宇
    • 潘炫均
    • 潘星宇
    • 潘俊延
    • 潘炫宇
    • 潘星佑
    • 潘星辰
    • 潘识亦
    • 潘幽志
    • 潘镜宇
    • 潘韵舟
    • 潘星羽
    • 潘俊辰
    • 潘信佑
    • 潘春佑
    • 潘泰宇
    • 潘春宇
    • 潘泰延
    • 潘信延
    • 潘韵宇
    • 潘信宇
    • 潘俊羽
    • 潘幽光
    • 潘幽辰
    • 潘韵羽
    • 潘泰佑
    • 潘信亦
    • 潘炫辰
    • 潘炫玮
    • 潘俊勋
    • 潘春玮
    • 潘炫勋
    • 潘信玮
    • 潘俊玮
    • 潘幽诚
    • 潘泰维
    • 潘韵天
    • 潘幽瑞
    • 潘泰运
    • 潘幽龙
    • 潘幽达
    • 潘泰硕
    • 潘星玮
    • 潘幽睿
    • 潘信勋
    • 潘泰勋
    • 潘星维
    • 潘幽锦
    • 潘俊维
    • 潘幽宁
    • 潘星融
    • 潘炫融
    • 潘?#28504;?/li>
    • 潘信翔
    • 潘?#37027;?/li>
    • 潘幽智
    • 潘泰翔
    • 潘俊翔
    • 潘幽捷
    • 潘识翔
    • 潘?#21335;?/li>
    • 潘幽胜
    • 潘镜翔
    • 潘幽盛
    • 潘幽昌
    • 潘信岩
    • 潘泰坤
    • 潘俊坤
    • 潘幽忠
    • 潘炫坤
    • 潘幽岩
    • 潘星坤
    • 潘星岩
    • 潘俊依
    • 潘益光
    • 潘益舟
    • 潘镜意
    • 潘轩舟
    • 潘轩宇
    • 潘展羽
    • 潘轩光
    • 潘峻宇
    • 潘轩全
    • 潘书宇
    • 潘哲宇
    • 潘韵鼎
    • 潘轩年
    • 潘轩羽
    • 潘晋宇
    • 潘展宇
    • 潘益全
    • 潘晋欧
    • 潘轩锐
    • 潘轩乐
    • 潘益锋
    • 潘哲欧
    • 潘轩磊
    • 潘展磊
    • 潘晋逸
    • 潘益锐
    • 潘轩德
    • 潘轩锋
    • 潘益磊
    • 潘晋磊
    • 潘益德
    • 潘容德
    • 潘展欧
    • 潘哲逸
    • 潘书逸
    • 潘益逸
    • 潘育德
    • 潘书磊
    • 潘展逸
    • 潘峻逸
    • 潘轩逸
    • 潘哲磊
    • 潘城德
    • 潘伦逸
    • 潘峻磊
    • 潘识玮
    • 潘镜运
    • 潘识维
    • 潘镜玮
    • 潘?#31471;?/li>
    • 潘镜维
    • 潘幽仁
    • 潘识勋
    • 潘识运
    • 潘镜勋
    • 潘韵诚
    • 潘韵龙
    • 潘韵尘
    • 潘轩辰
    • 潘修永
    • 潘晋永
    • 潘展辰
    • 潘峻余
    • 潘哲均
    • 潘晋佑
    • 潘轩佑
    • 潘展佑
    • 潘哲辰
    • 潘晋辰
    • 潘轩永
    • 潘益延
    • 潘伦辰
    • 潘书辰
    • 潘哲永
    • 潘益志
    • 潘益壮
    • 潘轩余
    • 潘轩良
    • 潘轩石
    • 潘轩延
    • 潘益辰
    • 潘书佑
    • 潘卫凌
    • 潘?#20843;?/li>
    • 潘钟维
    • 潘叶庭
    • 潘励维
    • 潘远齐
    • 潘章维
    • 潘叶祖
    • 潘隆维
    • 潘叶伦
    • 潘远畅
    • 潘佑诚
    • 潘叶凌
    • 潘远仁
    • 潘冬轩
    • 潘佑齐
    • 潘锐轩
    • 潘世恩
    • 潘德轩
    • 潘辰齐
    • 潘叶峻
    • 潘隆硕
    • 潘钟玮
    • 潘叶书
    • 潘秀玮
    • 潘野诚
    • 潘叶哲
    • 潘远图
    • 潘辰睿
    • 潘远玮
    • 潘乐城
    • 潘远瑞
    • 潘志玮
    • 潘灿维
    • 潘佑宁
    • 潘伟诚

    潘姓男宝宝起名大全适合五行喜金的宝宝

    • 潘信秀
    • 潘星延
    • 潘识帆
    • 潘信江
    • 潘镜西
    • 潘信辰
    • 潘识宇
    • 潘星宇
    • 潘?#25490;?/li>
    • 潘星佑
    • 潘星辰
    • 潘识亦
    • 潘镜宇
    • 潘镜名
    • 潘风西
    • 潘春帆
    • 潘韵舟
    • 潘星朋
    • 潘星宏
    • 潘星羽
    • 潘信佑
    • 潘春佑
    • 潘春宇
    • 潘信延
    • 潘春舟
    • 潘星帆
    • 潘星伯
    • 潘信宏
    • 潘星舟
    • 潘信宇
    • 潘?#24403;?/li>
    • 潘波秀
    • 潘镜向
    • 潘星江
    • 潘镜帆
    • 潘信亦
    • 潘信帆
    • 潘施瑞
    • 潘信霖
    • 潘星福
    • 潘思睿
    • 潘信翰
    • 潘星齐
    • 潘春玮
    • 潘星锦
    • 潘信锦
    • 潘信玮
    • 潘识文
    • 潘星华
    • 潘幽诚
    • 潘幽瑞
    • 潘星瑜
    • 潘信韶
    • 潘信诚
    • 潘?#27721;?/li>
    • 潘星豪
    • 潘星睿
    • 潘信豪
    • 潘信齐
    • 潘信睿
    • 潘星玮
    • 潘幽睿
    • 潘信勋
    • 潘星韶
    • 潘星诚
    • 潘春霖
    • 潘星银
    • 潘星润
    • 潘风瑞
    • 潘春睿
    • 潘星维
    • 潘幽锦
    • 潘识方
    • 潘星瑞
    • 潘风诚
    • 潘施豪
    • 潘风睿
    • 潘镜方
    • 潘星融
    • 潘识欢
    • 潘信盛
    • 潘信翔
    • 潘识喻
    • 潘春盛
    • 潘星捷
    • 潘识盛
    • 潘识善
    • 潘镜盛
    • 潘秋胜
    • 潘波钦
    • 潘识清
    • 潘镜清
    • 潘星盛
    • 潘波盛
    • 潘施普
    • 潘星博
    • 潘幽捷
    • 潘星寒
    • 潘星善
    • 潘识钦
    • 潘?#28504;?/li>
    • 潘鹏胜
    • 潘镜钦
    • 潘风顺
    • 潘识翔
    • 潘镜普
    • 潘镜喻
    • 潘鹏超
    • 潘识尊
    • 潘星胜
    • 潘幽胜
    • 潘信清
    • 潘镜翔
    • 潘?#31471;?/li>
    • 潘风盛
    • 潘镜善
    • 潘星闲
    • 潘幽盛
    • 潘秋深
    • 潘鹏盛
    • 潘鹏顺
    • 潘识云
    • 潘星钦
    • 潘镜斯
    • 潘?#31471;?/li>
    • 潘信博
    • 潘幽昌
    • 潘信承
    • 潘信岩
    • 潘星明
    • 潘风承
    • 潘星尚
    • 潘信尚
    • 潘波昌
    • 潘星昌
    • 潘信昌
    • 潘思明
    • 潘施金
    • 潘星雨
    • 潘星坤
    • 潘星岩
    • 潘星承
    • 潘信雨
    • 潘?#22909;?/li>
    • 潘信明
    • 潘波尚
    • 潘益舟
    • 潘镜意
    • 潘轩舟
    • 潘镜靖
    • 潘镜熙
    • 潘峻宇
    • 潘峻舟
    • 潘书宇
    • 潘识晖
    • 潘?#24215;?/li>
    • 潘识港
    • 潘鹏靖
    • 潘书辉
    • 潘轩锐
    • 潘益锋
    • 潘益锐
    • 潘轩锋
    • 潘峻霄
    • 潘峻兴
    • 潘书逸
    • 潘书磊
    • 潘峻逸
    • 潘峻磊
    • 潘识玮
    • 潘镜锦
    • 潘鹏瑞
    • 潘镜诚
    • 潘鹏睿
    • 潘镜睿
    • 潘识华
    • 潘?#23707;?/li>
    • 潘镜运
    • 潘识维
    • 潘镜玮
    • 潘鹏齐
    • 潘?#31471;?/li>
    • 潘镜维
    • 潘幽仁
    • 潘识锦
    • 潘识勋
    • 潘识福
    • 潘星文
    • 潘镜华
    • 潘识运
    • 潘镜瑜
    • 潘?#23707;?/li>
    • 潘镜勋
    • 潘韵诚
    • 潘鹏诚
    • 潘镜韶
    • 潘识睿
    • 潘镜霖
    • 潘识润
    • 潘识瑞

    潘姓男宝宝起名大全适合五行喜水的宝宝

    • 潘识帆
    • 潘冠名
    • 潘信江
    • 潘波帆
    • 潘冠江
    • 潘鹏旭
    • 潘风旭
    • 潘波旭
    • 潘柏帆
    • 潘?#25490;?/li>
    • 潘柏江
    • 潘冠宏
    • 潘风帆
    • 潘镜名
    • 潘风西
    • 潘春帆
    • 潘波杉
    • 潘星朋
    • 潘星宏
    • 潘风宏
    • 潘冠朋
    • 潘波言
    • 潘冠伯
    • 潘肖朋
    • 潘星帆
    • 潘星伯
    • 潘信宏
    • 潘?#24403;?/li>
    • 潘鹏吉
    • 潘波秀
    • 潘镜向
    • 潘星江
    • 潘建江
    • 潘劲帆
    • 潘镜帆
    • 潘波江
    • 潘信帆
    • 潘建润
    • 潘建华
    • 潘建霖
    • 潘建豪
    • 潘肖霖
    • 潘信霖
    • 潘风荣
    • 潘波荣
    • 潘星福
    • 潘波翰
    • 潘信翰
    • 潘鹏文
    • 潘波豪
    • 潘建翰
    • 潘识文
    • 潘星华
    • 潘鹏元
    • 潘风华
    • 潘冠华
    • 潘冠豪
    • 潘?#27721;?/li>
    • 潘柏福
    • 潘星豪
    • 潘信豪
    • 潘风润
    • 潘冠霖
    • 潘柏豪
    • 潘柏华
    • 潘肖华
    • 潘风桦
    • 潘冠福
    • 潘春霖
    • 潘风嘉
    • 潘波嘉
    • 潘星润
    • 潘风瑞
    • 潘冠熊
    • 潘劲翰
    • 潘风翰
    • 潘识方
    • 潘风豪
    • 潘建福
    • 潘风诚
    • 潘施豪
    • 潘风睿
    • 潘镜方
    • 潘风轻
    • 潘柏博
    • 潘识欢
    • 潘风尧
    • 潘鹏博
    • 潘柏清
    • 潘风寒
    • 潘波钦
    • 潘识清
    • 潘风杰
    • 潘冠渊
    • 潘镜清
    • 潘建云
    • 潘波盛
    • 潘鹏栋
    • 潘施普
    • 潘星博
    • 潘鹏欢
    • 潘肖云
    • 潘星寒
    • 潘波云
    • 潘鹏胜
    • 潘风顺
    • 潘鹏雄
    • 潘冠雄
    • 潘建雄
    • 潘镜普
    • 潘肖博
    • 潘鹏超
    • 潘鹏渊
    • 潘鹏皓
    • 潘鹏杰
    • 潘柏云
    • 潘信清
    • 潘建渊
    • 潘鹏尧
    • 潘风栋
    • 潘风盛
    • 潘劲博
    • 潘星闲
    • 潘风云
    • 潘柏渊
    • 潘秋深
    • 潘风博
    • 潘鹏盛
    • 潘鹏顺
    • 潘识云
    • 潘信博
    • 潘建闲
    • 潘波尧
    • 潘波明
    • 潘风林
    • 潘风季
    • 潘劲明
    • 潘风沙
    • 潘冠明
    • 潘星明
    • 潘风承
    • 潘波昌
    • 潘波林
    • 潘建明
    • 潘波雨
    • 潘思明
    • 潘星雨
    • 潘柏明
    • 潘风秉
    • 潘柯明
    • 潘风明
    • 潘信雨
    • 潘波奇
    • 潘?#22909;?/li>
    • 潘信明
    • 潘波尚
    • 潘鹏群
    • 潘鹏游
    • 潘镜熙
    • 潘鹏熙
    • 潘鹏业
    • 潘鹏晖
    • 潘识晖
    • 潘鹏琦
    • 潘?#24215;?/li>
    • 潘识港
    • 潘鹏义
    • 潘鹏靖
    • 潘鹏雷
    • 潘书辉
    • 潘峻霄
    • 潘峻兴
    • 潘冠文
    • 潘鹏瑞
    • 潘鹏睿
    • 潘识华
    • 潘?#23707;?/li>
    • 潘波文
    • 潘建文
    • 潘鹏齐
    • 潘识福
    • 潘星文
    • 潘镜华
    • 潘劲文
    • 潘鹏豪
    • 潘鹏翰
    • 潘?#23707;?/li>
    • 潘建方
    • 潘风月
    • 潘鹏诚
    • 潘镜霖
    • 潘识润
    • 潘鹏荣
    • 潘风文
    • 潘识霖
    • 潘侠文
    • 潘信文
    • 潘识豪
    • 潘鹏锦
    • 潘识翰

    潘姓历史名人

    潘耒清初学者博涉经史及历算声韵之学曾参与纂修明史
    潘奕隽清初书画家平生著述甚多所到丛三?#21830;?#38598;77遍诵艺林
    潘恭清初画家其族第多人都是当时知名画家
    潘平格?#22909;?#28165;之际思想家强调在日用?#23548;?#19978;去求真理提出'浑然一体''见在真心'的理论著有求人录
    潘柽章?#22909;?#28165;之际学者著有国?#25151;家E?#39038;炎武推其精审
    潘岳?#20113;?#25991;学才华及'?#38647;?#23481;'而著名在文学方面长于诗?#24120;?#25991;辞华靡为当时形式主义的代表人物与陆机齐名其悼亡赋为?#26469;?#39042;

    潘姓聚集地

    迁徙分布
    潘姓从人数上说是台湾的第四十二个大姓大?#23395;?#20303;在北部的台北等县潘姓自闽迁台的资料却非常丰富据记载永历二十八公元1673年有一位潘步曾在族后?#28165;?#25429;鱼康熙二十年有潘蔡王洪李白六姓倡建今高雄市旗后妈祖宫乾隆末年?#22995;?#24030;人潘盛清潘恭人入垦今台北县石门乡的德茂富基七股三村?#32422;?#26377;潘碧公入垦同乡的老梅村等?#21462;?/span>
    堂号
    '黄门堂'晋代潘岳为河阳?#30591;?#32047;官黄门侍郎诗作是最好和陆机合称'潘陆'
    潘氏?#24544;?荥阳'为其堂号
    四家乘?#32386;?/span>
    山西荥阳重修潘氏宗?#23039;木?#28504;氏合谱一卷潘氏族谱不分卷
    上海潘氏家谱六卷
    江苏山阳潘氏统宗谱十卷山阳潘氏统宗谱十二卷淮安潘氏续修宗?#20303;?#28070;东?#36784;?#27954;潘氏宗?#23039;木木?#36132;庄潘氏宗?#23039;木?#27607;陵永宁潘氏续修宗谱十二卷潘氏族谱十六卷毗陵?#20197;?#37324;潘氏宗?#23039;木?#27607;陵棠林潘氏宗谱十二卷首一卷潘氏宗谱三卷首一卷荥阳潘氏家谱不分卷
    浙江富桐潘氏宗谱八卷萧邑崇化潘氏宗谱八卷首一卷萧山钱清北祠潘氏宗谱六卷慈溪潘氏宗?#23039;木?#21556;兴纯孝里潘氏世?#20303;?#28504;氏宗谱三卷潘氏家谱不分卷古溪潘氏家谱十二卷东洋潘氏宗谱八卷华墙潘氏家谱不分卷临海潘氏宗?#23039;木?#33637;阳潘氏宗谱二卷
    ?#19981;գ豪?#38451;潘氏宗?#23039;木?#24208;江潘氏宗谱十?#26408;?#26032;安潘氏宗?#23039;木?#26032;安潘氏宗谱不分卷新安潘氏源流族?#20303;?#22823;阜潘氏族?#20303;?#28504;氏支?#20303;?#20845;安潘氏宗谱十卷
    江西万载湖源潘氏族谱三卷
    湖北潘氏族?#23039;木?#39318;一卷潘氏宗谱十九卷潘氏宗?#23039;?#21313;七卷潘氏宗谱二卷潘氏支?#23039;木?/span>


    上一条潘姓女宝宝起名_姓潘的女孩名字(满分/高分)    下一条杜姓女宝宝起名_姓杜的女孩名字(满分/高分)
    本文标题:潘姓男宝宝起名_姓潘的男孩名字(满分/高分)
    手机?#26790;?https://wap.xingyunba.com/waparticle_48827.html
    11ѡ5ͼ

    1. <div id="6qlsc"></div>
    2. <dd id="6qlsc"></dd>

      1. <div id="6qlsc"></div>
      2. <dd id="6qlsc"></dd>