1. <div id="6qlsc"></div>
  2. <dd id="6qlsc"></dd>

   1. 郑姓男宝宝起名_姓郑的男孩名字(满分/高分)

    投稿Hickey 来源起名网 2017-5-25 12:52:00

    导语郑姓男宝宝起名_姓郑的男孩名字(满分/高分)郑姓在宋版百家姓?#20998;?#25490;名第七位至2006年根据国家自然科学基金委支持的一项最新研究表明按人口排序郑姓在中国大陆为第二十一大姓在台湾地区是第十二大姓大陆郑姓人口约为936万约占大陆总人口的0.78%那么郑姓男宝宝应该如何起名呢我们一起来看看吧

    郑姓在宋版百家姓?#20998;?#25490;名第七位至2006年根据国家自然科学基金委支持的一项最新研究表明按人口排序郑姓在中国大陆为第二十一大姓在台湾地区是第十二大姓大陆郑姓人口约为936万约占大陆总人口的0.78%那么郑姓男宝宝应该如何起名呢我们一起来看看吧

    郑姓男宝宝起名大全适合五行?#26448;?#30340;宝宝

    • 郑乔月
    • 郑皓月
    • 郑寒元
    • 郑棋文
    • 郑乔天
    • 郑棋天
    • 郑皓文
    • 郑皓天
    • 郑景元
    • 郑景天
    • 郑棕天
    • 郑景文
    • 郑棋元
    • 郑博月
    • 郑棕元
    • 郑博元
    • 郑皓元
    • 郑皓方
    • 郑智元
    • 郑杰元
    • 郑渊元
    • 郑杰方
    • 郑寒月
    • 郑乔文
    • 郑乔宁
    • 郑渊嘉
    • 郑景宁
    • 郑楠耀
    • 郑渊荣
    • 郑云轻
    • 郑智嘉
    • 郑博嘉
    • 郑皓荣
    • 郑皓福
    • 郑敬耀
    • 郑敬瀚
    • 郑尧荣
    • 郑杰豪
    • 郑乔华
    • 郑博荣
    • 郑棕宁
    • 郑乔豪
    • 郑皓嘉
    • 郑棋豪
    • 郑景豪
    • 郑智荣
    • 郑景嘉
    • 郑楷瀚
    • 郑敬腾
    • 郑楠瀚
    • 郑棋嘉
    • 郑棕嘉
    • 郑楷腾
    • 郑雄荣
    • 郑杰宁
    • 郑皓宁
    • 郑棋荣
    • 郑乔嘉
    • 郑棋语
    • 郑棕华
    • 郑棋福
    • 郑尧畅
    • 郑敬凡
    • 郑敬琦
    • 郑敬照
    • 郑煜祺
    • 郑熙敬
    • 郑鼎业
    • 郑祺义
    • 郑敬驰
    • 郑熙楠
    • 郑敬晖
    • 郑?#21619;?/li>
    • 郑松昊
    • 郑敬群
    • 郑琪义
    • 郑楠敬
    • 郑琪熙
    • 郑楠鼎
    • 郑杰鹤
    • 郑楠义
    • 郑尧鹤
    • 郑敬熙
    • 郑松林
    • 郑楠楠
    • 郑楠晖
    • 郑楷敬
    • 郑敬楠
    • 郑楠熙
    • 郑丰季
    • 郑楷熙
    • 郑熙楷
    • 郑鼎义
    • 郑丰林
    • 郑敬里
    • 郑楷群
    • 郑熙义
    • 郑楷琦
    • 郑松奇
    • 郑楠楷
    • 郑敬港
    • 郑涛奇
    • 郑敬业
    • 郑敬楷
    • 郑楷义
    • 郑敬敬
    • 郑?#21830;?/li>
    • 郑松瀚
    • 郑尧瀚
    • 郑杰腾
    • 郑深蓝
    • 郑棋瀚
    • 郑乔腾
    • 郑棋腾
    • 郑棕宝
    • 郑棕耀
    • 郑景宝
    • 郑棕腾
    • 郑景瀚
    • 郑棋宝
    • 郑皓耀
    • 郑乔耀
    • 郑杰瀚
    • 郑杰宝
    • 郑尧腾
    • 郑杰耀
    • 郑皓腾
    • 郑桦鸿
    • 郑向乔
    • 郑朴鸿
    • 郑旭庭
    • 郑旭尧
    • 郑名尧
    • 郑旭乔
    • 郑向杰
    • 郑名景
    • 郑吉杰
    • 郑名杉
    • 郑向言
    • 郑名凯
    • 郑向凯
    • 郑名乔
    • 郑旭哲
    • 郑曲杰
    • 郑旭杰
    • 郑旭博
    • 郑旭棋
    • 郑曲博
    • 郑名杰
    • 郑吉凯
    • 郑旭清
    • 郑旭栋
    • 郑吉宏
    • 郑旭云
    • 郑旭渊
    • 郑旭皓
    • 郑向皓
    • 郑旭智
    • 郑旭伦
    • 郑全杰
    • 郑名皓
    • 郑旭志
    • 郑桦谦
    • 郑冰杰
    • 郑桦高
    • 郑旭耀
    • 郑瑾高
    • 郑瑾原
    • 郑晓耕
    • 郑晓桐
    • 郑桦恒
    • 郑旭瀚
    • 郑旭腾
    • 郑鹏君
    • 郑桦洋
    • 郑桦哲
    • 郑翰高
    • 郑天凯
    • 郑松庆
    • 郑文皓
    • 郑文尧
    • 郑雨杭
    • 郑天杰
    • 郑果易
    • 郑月皓
    • 郑果雨
    • 郑东奇
    • 郑木棕
    • 郑月乔
    • 郑木乔
    • 郑果明
    • 郑果岸
    • 郑宜东
    • 郑松德
    • 郑月普
    • 郑松标
    • 郑方杰
    • 郑文栋
    • 郑月凯
    • 郑果来

    郑姓男宝宝起名大全适合五行喜火的宝宝

    • 郑乔天
    • 郑棋天
    • 郑皓天
    • 郑智天
    • 郑景天
    • 郑棕天
    • 郑智元
    • 郑乔宁
    • 郑景宁
    • 郑楠耀
    • 郑智嘉
    • 郑圣耀
    • 郑敬耀
    • 郑智玮
    • 郑棕宁
    • 郑智图
    • 郑智荣
    • 郑敬腾
    • 郑圣腾
    • 郑楷腾
    • 郑智畅
    • 郑杰宁
    • 郑皓宁
    • 郑智硕
    • 郑尧畅
    • 郑智宁
    • 郑敬照
    • 郑圣鼎
    • 郑煜祺
    • 郑鼎业
    • 郑敬驰
    • 郑松昊
    • 郑鼎烟
    • 郑楠鼎
    • 郑丰季
    • 郑丰昊
    • 郑圣驰
    • 郑鼎义
    • 郑丰林
    • 郑敬里
    • 郑?#21830;?/li>
    • 郑丰耀
    • 郑杰腾
    • 郑乔腾
    • 郑智腾
    • 郑棋腾
    • 郑棕宝
    • 郑棕耀
    • 郑景宝
    • 郑棕腾
    • 郑棋宝
    • 郑皓耀
    • 郑乔耀
    • 郑杰宝
    • 郑尧腾
    • 郑杰耀
    • 郑智宝
    • 郑皓腾
    • 郑亦凌
    • 郑全佑
    • 郑亦哲
    • 郑旭庭
    • 郑全智
    • 郑亦展
    • 郑宇哲
    • 郑宇庭
    • 郑瑾隆
    • 郑旭哲
    • 郑亦伦
    • 郑亦志
    • 郑亦智
    • 郑旭智
    • 郑旭伦
    • 郑亦烈
    • 郑全杰
    • 郑宇志
    • 郑亦庭
    • 郑旭志
    • 郑宇智
    • 郑旭耀
    • 郑瑾高
    • 郑瑾原
    • 郑晓耕
    • 郑光耀
    • 郑瑾烈
    • 郑道哲
    • 郑晓桐
    • 郑宇宝
    • 郑瑾轩
    • 郑旭腾
    • 郑达城
    • 郑瑾哲
    • 郑晓城
    • 郑亦耀
    • 郑宇耀
    • 郑宇腾
    • 郑桦哲
    • 郑天凯
    • 郑彤彤
    • 郑昊岩
    • 郑天杰
    • 郑果易
    • 郑依征
    • 郑昊忠
    • 郑松德
    • 郑丰磊
    • 郑果来
    • 郑昊坤
    • 郑天景
    • 郑丰乐
    • 郑果昊
    • 郑昊东
    • 郑天皓
    • 郑丰贤
    • 郑依忠
    • 郑天智
    • 郑天栋
    • 郑彤彤
    • 郑玮天
    • 郑月宁
    • 郑智宇
    • 郑天荣
    • 郑智光
    • 郑皓光
    • 郑天硕
    • 郑月畅
    • 郑荣天
    • 郑棋全
    • 郑智旭
    • 郑天玮
    • 郑智全
    • 郑尧光
    • 郑棕光
    • 郑棋光
    • 郑景光
    • 郑皓全
    • 郑昊松
    • 郑楷韬
    • 郑畅翔
    • 郑玮智
    • 郑荣智
    • 郑果晋
    • 郑昊庭
    • 郑果伦
    • 郑果展
    • 郑果哲
    • 郑昊轩
    • 郑昊伦
    • 郑果庭
    • 郑依伦
    • 郑果凌
    • 郑昊哲
    • 郑彤轩
    • 郑敬冬
    • 郑古章
    • 郑棋隆
    • 郑景灿
    • 郑智灿
    • 郑古振
    • 郑景隆
    • 郑皓隆
    • 郑杰遥
    • 郑智谦
    • 郑智远
    • 郑冬彬
    • 郑?#40527;?/li>
    • 郑冬健
    • 郑棋励
    • 郑皓哲
    • 郑敬璋
    • 郑敬达
    • 郑棋耿
    • 郑乔哲
    • 郑木泰
    • 郑乔晋
    • 郑天幽
    • 郑敬瑾
    • 郑宝宇
    • 郑鼎达
    • 郑智高
    • 郑楷瑾
    • 郑古易
    • 郑杰哲
    • 郑鼎勋
    • 郑天南
    • 郑智伦
    • 郑圣达
    • 郑景庭
    • 郑天柏
    • 郑鼎龙
    • 郑杰伦
    • 郑杰晋
    • 郑鼎璋
    • 郑玉彤
    • 郑楠璋
    • 郑楷龙
    • 郑鼎融
    • 郑天劲
    • 郑棋哲
    • 郑棋伦

    郑姓男宝宝起名大全适合五行喜土的宝宝

    • 郑朝引
    • 郑钦玮
    • 郑善玮
    • 郑朝境
    • 郑圣耀
    • 郑捷玮
    • 郑智玮
    • 郑朝玮
    • 郑捷硕
    • 郑钦维
    • 郑朝维
    • 郑圣腾
    • 郑朝硕
    • 郑智硕
    • 郑善维
    • 郑圣川
    • 郑圣鼎
    • 郑捷誉
    • 郑靖意
    • 郑新圣
    • 郑?#26420;?/li>
    • 郑圣驰
    • 郑圣靖
    • 郑朝誉
    • 郑圣傲
    • 郑懿轩
    • 郑宇善
    • 郑任延
    • 郑宇盛
    • 郑亦凌
    • 郑宇轩
    • 郑全佑
    • 郑亦哲
    • 郑如佑
    • 郑亦顺
    • 郑亦辰
    • 郑亦轩
    • 郑亦展
    • 郑西翔
    • 郑宇哲
    • 郑宇庭
    • 郑亦佑
    • 郑舟轩
    • 郑宇捷
    • 郑西轩
    • 郑任翔
    • 郑宇均
    • 郑宇辰
    • 郑亦伦
    • 郑舟佑
    • 郑亦斯
    • 郑亦钦
    • 郑亦志
    • 郑亦智
    • 郑宇翔
    • 郑亦善
    • 郑亦均
    • 郑宇超
    • 郑宇胜
    • 郑亦余
    • 郑宇顺
    • 郑宇刚
    • 郑亦烈
    • 郑亦延
    • 郑宇志
    • 郑亦庭
    • 郑亦城
    • 郑亦尊
    • 郑亦峻
    • 郑舟辰
    • 郑宇峻
    • 郑亦书
    • 郑宇智
    • 郑宇恩
    • 郑亦胜
    • 郑亦笑
    • 郑亦秀
    • 郑识辰
    • 郑镜辰
    • 郑识均
    • 郑镜余
    • 郑韵辰
    • 郑宇宝
    • 郑瑾轩
    • 郑镜延
    • 郑达城
    • 郑晓城
    • 郑镜佑
    • 郑亦耀
    • 郑宇耀
    • 郑识佑
    • 郑识延
    • 郑宇腾
    • 郑昊岩
    • 郑依征
    • 郑昌依
    • 郑岩坤
    • 郑丰磊
    • 郑昊坤
    • 郑昌坤
    • 郑岩昌
    • 郑金坤
    • 郑依忠
    • 郑玮天
    • 郑玮仁
    • 郑智宇
    • 郑引诚
    • 郑天硕
    • 郑捷宇
    • 郑捷亦
    • 郑朝羽
    • 郑天玮
    • 郑?#26420;?/li>
    • 郑钦宇
    • 郑朝亦
    • 郑少维
    • 郑睿翔
    • 郑瑜翔
    • 郑玮翔
    • 郑瑞翔
    • 郑畅翔
    • 郑玮智
    • 郑玮胜
    • 郑依城
    • 郑?#34892;?/li>
    • 郑?#39029;?/li>
    • 郑金城
    • 郑昌轩
    • 郑昊轩
    • 郑依伦
    • 郑岩书
    • 郑彤轩
    • 郑圣永
    • 郑钦阳
    • 郑世伟
    • 郑捷阳
    • 郑捷远
    • 郑智远
    • 郑新永
    • 郑天幽
    • 郑捷轩
    • 郑宝宇
    • 郑鼎勋
    • 郑钦轩
    • 郑圣锦
    • 郑圣达
    • 郑朝城
    • 郑世坤
    • 郑鼎融
    • 郑?#31449;?/li>
    • 郑丰岩
    • 郑宇良
    • 郑西辰
    • 郑亦刚
    • 郑西佑
    • 郑亦良
    • 郑宇耿
    • 郑丰逸
    • 郑尚坤
    • 郑天翔
    • 郑诚翔
    • 郑岩哲
    • 郑岩轩
    • 郑岩峻
    • 郑朝轩
    • 郑捷益
    • 郑圆融
    • 郑新融
    • 郑圣龙
    • 郑圣瑾
    • 郑引泰
    • 郑智城
    • 郑任轩
    • 郑亦晋
    • 郑捷羽
    • 郑朝宇
    • 郑朝远
    • 郑玮韵
    • 郑新勋
    • 郑朝阳
    • 郑善轩
    • 郑智轩

    郑姓男宝宝起名大全适合五行喜金的宝宝

    • 郑捷文
    • 郑朝文
    • 郑捷方
    • 郑善仁
    • 郑朝仁
    • 郑朝方
    • 郑博仁
    • 郑朝引
    • 郑渊仁
    • 郑捷仁
    • 郑钦玮
    • 郑博瑞
    • 郑钦瑞
    • 郑善诚
    • 郑捷实
    • 郑善玮
    • 郑朝诚
    • 郑捷睿
    • 郑捷豪
    • 郑新瀚
    • 郑寒睿
    • 郑捷韶
    • 郑朝境
    • 郑朝睿
    • 郑钦华
    • 郑捷玮
    • 郑寒诚
    • 郑善睿
    • 郑捷诚
    • 郑朝韶
    • 郑朝玮
    • 郑博齐
    • 郑捷硕
    • 郑博诚
    • 郑朝豪
    • 郑渊诚
    • 郑捷华
    • 郑朝齐
    • 郑朝实
    • 郑朝银
    • 郑博睿
    • 郑善韶
    • 郑钦维
    • 郑朝维
    • 郑朝瑞
    • 郑朝硕
    • 郑捷齐
    • 郑钦睿
    • 郑钦豪
    • 郑钦诚
    • 郑裕瀚
    • 郑朝华
    • 郑钦韶
    • 郑善维
    • 郑捷瑜
    • 郑钦瑜
    • 郑圣川
    • 郑靖川
    • 郑熙川
    • 郑新川
    • 郑靖晖
    • 郑熙裕
    • 郑捷誉
    • 郑靖意
    • 郑涛承
    • 郑裕熙
    • 郑靖熙
    • 郑新靖
    • 郑新圣
    • 郑裕新
    • 郑?#26420;?/li>
    • 郑靖新
    • 郑熙靖
    • 郑圣靖
    • 郑新晖
    • 郑新熙
    • 郑靖裕
    • 郑裕靖
    • 郑朝誉
    • 郑钦瀚
    • 郑?#26827;?/li>
    • 郑捷瀚
    • 郑朝瀚
    • 郑宇善
    • 郑舟书
    • 郑任延
    • 郑如盛
    • 郑西宵
    • 郑任宏
    • 郑宇盛
    • 郑任清
    • 郑如佑
    • 郑亦顺
    • 郑西翔
    • 郑名捷
    • 郑名斯
    • 郑向盛
    • 郑百胜
    • 郑名善
    • 郑舟轩
    • 郑宇捷
    • 郑西轩
    • 郑任翔
    • 郑西宏
    • 郑名峻
    • 郑舟洋
    • 郑舟宏
    • 郑舟佑
    • 郑亦斯
    • 郑如峰
    • 郑亦钦
    • 郑任江
    • 郑润聪
    • 郑西超
    • 郑亦善
    • 郑名祖
    • 郑宇超
    • 郑任峻
    • 郑任盛
    • 郑宇胜
    • 郑宇顺
    • 郑宇刚
    • 郑西峰
    • 郑舟朋
    • 郑亦尊
    • 郑亦峻
    • 郑舟辰
    • 郑宇峻
    • 郑亦书
    • 郑舟超
    • 郑向超
    • 郑亦胜
    • 郑西博
    • 郑如云
    • 郑亦笑
    • 郑亦秀
    • 郑识辰
    • 郑镜辰
    • 郑识均
    • 郑冰释
    • 郑镜余
    • 郑镜朋
    • 郑?#20116;?/li>
    • 郑镜江
    • 郑润峻
    • 郑润刚
    • 郑镜延
    • 郑翰峻
    • 郑镜佑
    • 郑润书
    • 郑镜宏
    • 郑识佑
    • 郑识延
    • 郑识江
    • 郑识宏
    • 郑尚明
    • 郑少博
    • 郑昌依
    • 郑金承
    • 郑少云
    • 郑雨青
    • 郑仁顺
    • 郑昌秉
    • 郑尚雨
    • 郑明昌
    • 郑文胜
    • 郑昌雨
    • 郑方善
    • 郑承昌
    • 郑方超
    • 郑青尚
    • 郑方胜
    • 郑昌坤
    • 郑尚昌
    • 郑?#26143;?/li>
    • 郑昌承
    • 郑?#37027;?/li>
    • 郑文盛
    • 郑岩昌
    • 郑承雨
    • 郑金坤
    • 郑文顺
    • 郑岸青
    • 郑尚岸
    • 郑钦帆
    • 郑钦冰
    • 郑钦舟
    • 郑玮仁
    • 郑瑜文
    • 郑瑞文
    • 郑捷帆
    • 郑云舟
    • 郑引诚
    • 郑誓文
    • 郑诚文
    • 郑寒舟
    • 郑仁华
    • 郑捷宇
    • 郑文诚
    • 郑文瑜

    郑姓男宝宝起名大全适合五行喜水的宝宝

    • 郑寒元
    • 郑棋文
    • 郑皓文
    • 郑博文
    • 郑捷文
    • 郑博方
    • 郑景文
    • 郑朝文
    • 郑捷方
    • 郑博月
    • 郑朝方
    • 郑博元
    • 郑博仁
    • 郑皓方
    • 郑雄文
    • 郑渊元
    • 郑杰方
    • 郑渊仁
    • 郑寒月
    • 郑乔文
    • 郑博瑞
    • 郑渊嘉
    • 郑博福
    • 郑渊荣
    • 郑云轻
    • 郑捷豪
    • 郑新瀚
    • 郑寒睿
    • 郑博嘉
    • 郑皓福
    • 郑钦华
    • 郑博闻
    • 郑敬瀚
    • 郑寒诚
    • 郑杰豪
    • 郑乔华
    • 郑博荣
    • 郑乔豪
    • 郑棋豪
    • 郑博齐
    • 郑景豪
    • 郑博诚
    • 郑朝豪
    • 郑楷瀚
    • 郑渊诚
    • 郑捷华
    • 郑楠瀚
    • 郑博睿
    • 郑雄豪
    • 郑雄荣
    • 郑钦豪
    • 郑裕瀚
    • 郑朝华
    • 郑熙瀚
    • 郑棕华
    • 郑棋福
    • 郑博华
    • 郑博豪
    • 郑熙川
    • 郑敬凡
    • 郑靖晖
    • 郑熙敬
    • 郑云鹤
    • 郑涛明
    • 郑熙楠
    • 郑敬晖
    • 郑熙裕
    • 郑?#21619;?/li>
    • 郑涛承
    • 郑琪熙
    • 郑裕熙
    • 郑杰鹤
    • 郑尧鹤
    • 郑敬熙
    • 郑楠晖
    • 郑靖熙
    • 郑楠熙
    • 郑涛雨
    • 郑楷熙
    • 郑熙楷
    • 郑博鹤
    • 郑熙靖
    • 郑新晖
    • 郑涛岸
    • 郑熙义
    • 郑新熙
    • 郑敬港
    • 郑涛奇
    • 郑?#20116;?/li>
    • 郑松瀚
    • 郑博瀚
    • 郑尧瀚
    • 郑钦瀚
    • 郑深蓝
    • 郑棋瀚
    • 郑渊瀚
    • 郑?#26827;?/li>
    • 郑景瀚
    • 郑杰瀚
    • 郑捷瀚
    • 郑朝瀚
    • 郑桦鸿
    • 郑向云
    • 郑向乔
    • 郑任宏
    • 郑任清
    • 郑名云
    • 郑润鸿
    • 郑朴鸿
    • 郑名峰
    • 郑名捷
    • 郑名尧
    • 郑向杰
    • 郑名斯
    • 郑润泽
    • 郑向盛
    • 郑百胜
    • 郑名景
    • 郑向恒
    • 郑名杉
    • 郑向言
    • 郑名善
    • 郑名凯
    • 郑向凯
    • 郑名乔
    • 郑旭博
    • 郑西宏
    • 郑曲博
    • 郑名峻
    • 郑名杰
    • 郑名洪
    • 郑名江
    • 郑舟洋
    • 郑名宏
    • 郑旭清
    • 郑舟宏
    • 郑吉宏
    • 郑旭云
    • 郑旭渊
    • 郑如峰
    • 郑任江
    • 郑润聪
    • 郑名博
    • 郑名祖
    • 郑向皓
    • 郑冰宏
    • 郑向洋
    • 郑翰泽
    • 郑向峰
    • 郑百宏
    • 郑名皓
    • 郑西峰
    • 郑舟朋
    • 郑向超
    • 郑西博
    • 郑如云
    • 郑向宏
    • 郑冰杰
    • 郑润洪
    • 郑冰释
    • 郑鹏宏
    • 郑镜朋
    • 郑?#20116;?/li>
    • 郑镜江
    • 郑桦恒
    • 郑润峻
    • 郑旭瀚
    • 郑鹏君
    • 郑润刚
    • 郑翰峻
    • 郑名瀚
    • 郑润书
    • 郑镜宏
    • 郑桦洋
    • 郑润峰
    • 郑识江
    • 郑识宏
    • 郑翰高
    • 郑润恒
    • 郑?#30007;?/li>
    • 郑文皓
    • 郑文尧
    • 郑雨杭
    • 郑果雨
    • 郑尚明
    • 郑少博
    • 郑?#20301;?/li>
    • 郑果明
    • 郑果岸
    • 郑少云
    • 郑雨青
    • 郑月普
    • 郑文博
    • 郑方杰
    • 郑文栋
    • 郑昌秉
    • 郑文渊
    • 郑雨果
    • 郑月清
    • 郑尚雨

    郑姓历史名人

    郑板桥清朝书画家善画兰竹秀丽苍劲亦工书法所创'板桥体'独具风格号称'三绝'是'扬州八怪'之一
    郑成功明末名将唐王赐姓朱名成功授总统使诏讨大将军时人称'国姓爷'
    郑和明航海家本姓马小字三宝回族明入宫为宦官后从燕王起兵有功赐姓郑曾奉命率舰队七下西洋途经三十余国最?#23545;?#36798;非洲东岸红海和伊斯兰圣地麦加
    郑国战国时代的水利家韩国人出任关中史官开凿灌溉渠称为'郑国渠'
    郑光祖元朝著名剧作家他和关汉卿马致远白朴被誉为'元曲四大家'有代表作倩女幽魂
    郑虔唐朝学者画家诗词书法画俱佳尤以山水画见长玄宗?#23454;?#20026;之题字'郑虔三绝'
    郑旦春秋晚期吴越时的巾帼?#23435;|?#37073;旦即西施经过训练送到吴国作内应越王勾践?#23381;?#23581;胆得以'十年生聚十年教训'终于灭吴

    郑姓聚集地

    迁徙分布
    郑氏最早的发源地是今?#24189;?#30465;?#30007;?#37073;县在战国时因为韩国所灭便散迁到?#24189;?#19996;部?#21543;?#19996;安徽等地间秦时19世孙郑袭迁司州?#24189;下?#38451;27世孙郑其举族迁回荥阳秦汉以后郑姓已迁入邻近地区主要以今山东安徽陕西山西等境为其分布的主要地区其后29世孙郑宾居山东高密31世孙郑众之子安世迁居咸阳因?#20309;?#24093;令'强宗大族不得聚居'有24世孙南迁至浙江会稽山阴郑姓大举南迁?#21152;?永嘉之乱'之时西晋永嘉二年'中原板荡衣冠始入闽者八族'其中第四姓即为郑姓唐初?#24189;?#37073;氏又有随陈政陈元光父子移居福建者唐末又有?#24189;Ϲ适?#37073;氏随王潮王审之入闽播迁至海外?#21152;?#28165;朝现分?#21152;?#27888;国菲律宾印尼马来西亚?#24189;?#22823;美国等国家
    郑姓在台湾是一个满?#40548;?#33635;耀的姓氏在台湾是第十二大姓说到台湾的郑氏人们自然会想起明代收复台湾的郑成功是他率领数万将士驱走荷兰殖民者使台湾回到祖国的?#28526;?#27492;后他留居台湾使?#33655;?#22810;一郑姓所以郑成功是台湾郑姓的开山始祖郑成功收复台湾五月后病死传至其孙郑克爽时被满清征服清延曾下令郑成功后裔?#20843;?#26377;郑氏人员全部离台回大陆可郑姓不仅后裔并未执行都躲避匿藏起来大陆郑氏以源源不断涌入台湾?#28799;?#37073;成功后世族?#23435;?#36991;清廷注意之故所?#38534;?/span>
    堂号
    '博经堂'东汉郑玄博览群经几千人从远方来拜他为师西汉时期的读书人大都专治一经郑玄却独自力主博通
    '安远堂'?#27721;?#23459;帝时郑吉为侍郎那时外侮屡屡来?#31119;?#37073;吉打败?#39034;?#24072;使日逐投降于是?#23454;?#25552;他当司马为?#23435;?#26041;国境的安全又派他为西域都护封安远侯


    上一条郑姓女宝宝起名_姓郑的女孩名字(满分/高分)    下一条谢姓女宝宝起名_姓谢的女孩名字(满分/高分)
    本文标题:郑姓男宝宝起名_姓郑的男孩名字(满分/高分)
    手机?#26790;?https://wap.xingyunba.com/waparticle_48769.html
    11ѡ5ͼ

    1. <div id="6qlsc"></div>
    2. <dd id="6qlsc"></dd>

      1. <div id="6qlsc"></div>
      2. <dd id="6qlsc"></dd>