1. <div id="6qlsc"></div>
  2. <dd id="6qlsc"></dd>

   1. 郭姓男宝宝起名_姓郭的男孩名字(满分/高分)

    投稿Hickey 来源起名网 2017-5-25 12:14:00

    导语郭姓男宝宝起名_姓郭的男孩名字(满分/高分)郭姓在宋版百家姓?#20998;?#20301;列第144位截至2015年当代郭姓的人口达到1490余万是中国第17大姓大约占中国总人口的1.15%那么郭姓男宝宝应该如何起名呢我们一起来看看吧

    郭姓在宋版百家姓?#20998;?#20301;列第144位截至2015年当代郭姓的人口达到1490余万是中国第17大姓大约占中国总人口的1.15%那么郭姓男宝宝应该如何起名呢我们一起来看看吧

    郭姓男宝宝起名大全适合五行?#26448;?#30340;宝宝

    • 郭松嘉
    • 郭宝元
    • 郭宝谦
    • 郭涛荣
    • 郭伦荣
    • 郭松陌
    • 郭哲嘉
    • 郭哲荣
    • 郭伦旭
    • 郭哲语
    • 郭丰嘉
    • 郭松豪
    • 郭晋嘉
    • 郭展荣
    • 郭瀚月
    • 郭松福
    • 郭松图
    • 郭哲旭
    • 郭晋荣
    • 郭瀚元
    • 郭怀元
    • 郭瀚吉
    • 郭展君
    • 郭冠良
    • 郭柏江
    • 郭冠江
    • 郭柏君
    • 郭波言
    • 郭肖朋
    • 郭冠朋
    • 郭俊材
    • 郭建志
    • 郭瀚曲
    • 郭建利
    • 郭冠伯
    • 郭柏志
    • 郭哲言
    • 郭波杉
    • 郭炫谷
    • 郭建江
    • 郭建君
    • 郭泰君
    • 郭冠宏
    • 郭冠君
    • 郭劲杉
    • 郭泰贤
    • 郭炫庆
    • 郭果原
    • 郭冠震
    • 郭松庆
    • 郭柏德
    • 郭雨高
    • 郭松德
    • 郭柏辉
    • 郭丰贤
    • 郭果峰
    • 郭丰庆
    • 郭宜峰
    • 郭建庆
    • 郭柏毅
    • 郭果烈
    • 郭明高
    • 郭波贤
    • 郭冠辉
    • 郭涛庆
    • 郭果晋
    • 郭冠庆
    • 郭冠德
    • 郭柯辉
    • 郭冠霄
    • 郭丰旭
    • 郭果伦
    • 郭肖辉
    • 郭建贤
    • 郭松年
    • 郭建德
    • 郭柏震
    • 郭松辉
    • 郭松帆
    • 郭果展
    • 郭丰曲
    • 郭松啸
    • 郭柏兴
    • 郭松标
    • 郭果庭
    • 郭果哲
    • 郭劲辉
    • 郭冠兴
    • 郭果洋
    • 郭波毅
    • 郭俊标
    • 郭?#25105;?/li>
    • 郭冠标
    • 郭炫毅
    • 郭风啸
    • 郭俊庆
    • 郭劲霄
    • 郭果恒
    • 郭建兴
    • 郭肖乐
    • 郭丰毅
    • 郭松毅
    • 郭俊贤
    • 郭冠贤
    • 郭建辉
    • 郭松全
    • 郭泰毅
    • 郭波庆
    • 郭果凌
    • 郭果洪
    • 郭泰庆
    • 郭柯泽
    • 郭瀚业
    • 郭泰谦
    • 郭冠鸿
    • 郭晋桦
    • 郭柏鸿
    • 郭哲桦
    • 郭建隆
    • 郭瀚义
    • 郭建绩
    • 郭柏霜
    • 郭肖谦
    • 郭冠灿
    • 郭株桦
    • 郭柯鸿
    • 郭柏遥
    • 郭冠泽
    • 郭瀚楠
    • 郭肖泽
    • 郭瀚群
    • 郭冠遥
    • 郭炫谦
    • 郭冠谦
    • 郭瀚敬
    • 郭宝义
    • 郭劲鸿
    • 郭宝祺
    • 郭果霖
    • 郭果易
    • 郭宜雨
    • 郭雨奇
    • 郭果桦
    • 郭雨东
    • 郭宜明
    • 郭果岸
    • 郭宜霖
    • 郭果东
    • 郭宜奇
    • 郭昊桦
    • 郭宜东
    • 郭东雨
    • 郭雨桦
    • 郭果璋
    • 郭宜桦
    • 郭东奇
    • 郭果秉
    • 郭雨果
    • 郭明桦
    • 郭雨树
    • 郭果林
    • 郭明东
    • 郭果奇
    • 郭果龙
    • 郭果达
    • 郭昊东
    • 郭果润
    • 郭雨杭
    • 郭果杭
    • 郭果来
    • 郭果季
    • 郭宜润
    • 郭果雨
    • 郭雨观
    • 郭果昊
    • 郭雨林
    • 郭晋林
    • 郭晋东
    • 郭晋奇
    • 郭晋宜
    • 郭伦林
    • 郭展杭
    • 郭哲奇
    • 郭展东
    • 郭晋枝
    • 郭哲东
    • 郭展奇
    • 郭展林
    • 郭哲果
    • 郭松奇
    • 郭果松
    • 郭丰林
    • 郭涛奇
    • 郭东涛
    • 郭果涛
    • 郭松林
    • 郭果谨
    • 郭明松
    • 郭昊松
    • 郭宜松

    郭姓男宝宝起名大全适合五行喜火的宝宝

    • 郭展畅
    • 郭益宁
    • 郭益全
    • 郭轩年
    • 郭宝元
    • 郭展硕
    • 郭宝谦
    • 郭晋宇
    • 郭轩光
    • 郭益光
    • 郭伦荣
    • 郭展光
    • 郭哲宁
    • 郭展羽
    • 郭晋尘
    • 郭轩全
    • 郭晋全
    • 郭展玮
    • 郭宝天
    • 郭哲嘉
    • 郭展宁
    • 郭晋年
    • 郭哲荣
    • 郭晋宁
    • 郭伦旭
    • 郭哲宇
    • 郭哲语
    • 郭丰嘉
    • 郭晋嘉
    • 郭晋畅
    • 郭哲全
    • 郭展荣
    • 郭哲光
    • 郭展宇
    • 郭晋光
    • 郭轩宁
    • 郭哲玮
    • 郭松图
    • 郭哲旭
    • 郭晋荣
    • 郭丰硕
    • 郭晋辰
    • 郭展君
    • 郭冠良
    • 郭晋佑
    • 郭哲均
    • 郭展佑
    • 郭俊利
    • 郭幽志
    • 郭哲辰
    • 郭俊材
    • 郭展辰
    • 郭建志
    • 郭展志
    • 郭炫辰
    • 郭泰佑
    • 郭轩良
    • 郭伦辰
    • 郭宝宇
    • 郭建利
    • 郭俊延
    • 郭?#23383;?/li>
    • 郭柏志
    • 郭哲言
    • 郭哲利
    • 郭炫均
    • 郭炫谷
    • 郭益志
    • 郭泰君
    • 郭哲良
    • 郭泰辰
    • 郭泰延
    • 郭泰贤
    • 郭炫庆
    • 郭丰逸
    • 郭柏德
    • 郭昊庭
    • 郭松德
    • 郭丰贤
    • 郭俊欧
    • 郭依伦
    • 郭彤轩
    • 郭丰庆
    • 郭炫叶
    • 郭俊德
    • 郭果烈
    • 郭昊伦
    • 郭果晋
    • 郭冠德
    • 郭丰旭
    • 郭果伦
    • 郭松年
    • 郭建德
    • 郭昊哲
    • 郭丰磊
    • 郭岩哲
    • 郭果展
    • 郭丰曲
    • 郭果庭
    • 郭果哲
    • 郭泰德
    • 郭泰乐
    • 郭丰乐
    • 郭俊标
    • 郭炫逸
    • 郭炫毅
    • 郭俊庆
    • 郭俊逸
    • 郭肖乐
    • 郭丰毅
    • 郭丰宇
    • 郭昊轩
    • 郭泰欧
    • 郭俊贤
    • 郭松全
    • 郭泰逸
    • 郭泰毅
    • 郭幽德
    • 郭俊磊
    • 郭泰磊
    • 郭果凌
    • 郭炫德
    • 郭泰庆
    • 郭泰谦
    • 郭轩道
    • 郭宝驰
    • 郭益龙
    • 郭晋璋
    • 郭俊远
    • 郭晋桦
    • 郭哲运
    • 郭轩龙
    • 郭幽隆
    • 郭泰遥
    • 郭哲桦
    • 郭建隆
    • 郭建绩
    • 郭哲勋
    • 郭益达
    • 郭展运
    • 郭冠灿
    • 郭哲瑾
    • 郭致远
    • 郭轩达
    • 郭益瑾
    • 郭柏遥
    • 郭哲璋
    • 郭泰远
    • 郭炫绩
    • 郭哲龙
    • 郭展达
    • 郭晋龙
    • 郭晋达
    • 郭泰隆
    • 郭冠遥
    • 郭炫谦
    • 郭展融
    • 郭炫隆
    • 郭晋运
    • 郭展勋
    • 郭展龙
    • 郭宝义
    • 郭轩瑾
    • 郭轩璋
    • 郭益璋
    • 郭宝祺
    • 郭果易
    • 郭岩龙
    • 郭岩达
    • 郭?#20048;?/li>
    • 郭依征
    • 郭昊桦
    • 郭昊运
    • 郭果璋
    • 郭彤彤
    • 郭昊忠
    • 郭彤彤
    • 郭昊龙
    • 郭昊瑾
    • 郭果龙
    • 郭果达
    • 郭昊东
    • 郭果来
    • 郭果昊
    • 郭昊坤
    • 郭晋坤
    • 郭益彤
    • 郭晋林
    • 郭晋东
    • 郭晋奇
    • 郭晋宜
    • 郭伦林
    • 郭展杭
    • 郭展坤
    • 郭哲坤
    • 郭哲奇
    • 郭展东
    • 郭晋枝
    • 郭哲东
    • 郭轩忠

    郭姓男宝宝起名大全适合五行喜土的宝宝

    • 郭益宁
    • 郭益全
    • 郭轩年
    • 郭展硕
    • 郭晋宇
    • 郭轩光
    • 郭益光
    • 郭轩舟
    • 郭峻宇
    • 郭展羽
    • 郭益瑜
    • 郭轩全
    • 郭轩瑜
    • 郭展玮
    • 郭轩宇
    • 郭哲宇
    • 郭轩羽
    • 郭轩睿
    • 郭益诚
    • 郭展宇
    • 郭益玮
    • 郭轩宁
    • 郭书宇
    • 郭轩齐
    • 郭哲玮
    • 郭轩玮
    • 郭峻玮
    • 郭轩诚
    • 郭益舟
    • 郭丰硕
    • 郭轩瑞
    • 郭峻余
    • 郭书辰
    • 郭星延
    • 郭晋辰
    • 郭幽余
    • 郭幽辰
    • 郭轩余
    • 郭信佑
    • 郭晋佑
    • 郭轩延
    • 郭哲均
    • 郭展佑
    • 郭益辰
    • 郭春佑
    • 郭幽志
    • 郭哲辰
    • 郭展辰
    • 郭信辰
    • 郭益壮
    • 郭信延
    • 郭炫辰
    • 郭泰佑
    • 郭书佑
    • 郭轩良
    • 郭伦辰
    • 郭宝宇
    • 郭俊延
    • 郭轩佑
    • 郭轩辰
    • 郭星辰
    • 郭炫均
    • 郭益志
    • 郭星余
    • 郭益延
    • 郭星佑
    • 郭泰辰
    • 郭泰延
    • 郭信卫
    • 郭丰逸
    • 郭幽逸
    • 郭星卫
    • 郭俊欧
    • 郭依城
    • 郭依伦
    • 郭彤轩
    • 郭炫叶
    • 郭岩轩
    • 郭金城
    • 郭?#35946;?/li>
    • 郭星欧
    • 郭幽锋
    • 郭丰磊
    • 郭岩哲
    • 郭?#34892;?/li>
    • 郭炫逸
    • 郭昌轩
    • 郭岩峻
    • 郭俊逸
    • 郭幽磊
    • 郭岩书
    • 郭丰宇
    • 郭昊轩
    • 郭泰欧
    • 郭星磊
    • 郭信逸
    • 郭幽锐
    • 郭星逸
    • 郭春逸
    • 郭信磊
    • 郭泰逸
    • 郭幽德
    • 郭?#39029;?/li>
    • 郭施欧
    • 郭俊磊
    • 郭泰磊
    • 郭思远
    • 郭轩道
    • 郭益龙
    • 郭俊远
    • 郭益勋
    • 郭信阳
    • 郭哲运
    • 郭益锦
    • 郭轩龙
    • 郭幽隆
    • 郭轩锦
    • 郭川磊
    • 郭哲勋
    • 郭益达
    • 郭展运
    • 郭星阳
    • 郭致远
    • 郭轩达
    • 郭益瑾
    • 郭川逸
    • 郭泰远
    • 郭幽远
    • 郭展融
    • 郭晋运
    • 郭星远
    • 郭展勋
    • 郭轩瑾
    • 郭轩璋
    • 郭川卫
    • 郭益璋
    • 郭依钱
    • 郭岩龙
    • 郭昌坤
    • 郭岩达
    • 郭?#20048;?/li>
    • 郭昌运
    • 郭依征
    • 郭尚勋
    • 郭昌依
    • 郭金坤
    • 郭昊运
    • 郭岩昌
    • 郭昌融
    • 郭昊坤
    • 郭尚坤
    • 郭千玮
    • 郭轩坤
    • 郭晋坤
    • 郭益昌
    • 郭轩承
    • 郭益承
    • 郭益彤
    • 郭川永
    • 郭轩金
    • 郭展坤
    • 郭哲坤
    • 郭川玮
    • 郭轩忠
    • 郭修依
    • 郭益忠
    • 郭峻坤
    • 郭轩青
    • 郭丰岩
    • 郭灿余
    • 郭励佑
    • 郭远欧
    • 郭远志
    • 郭钟卫
    • 郭灿磊
    • 郭临辰
    • 郭钟余
    • 郭远余
    • 郭临卫
    • 郭远乐
    • 郭钟欧
    • 郭灿佑
    • 郭?#20305;?/li>
    • 郭隆逸
    • 郭临磊
    • 郭远磊
    • 郭灿辰
    • 郭远逸
    • 郭远蝶
    • 郭钟辰
    • 郭灿卫
    • 郭灿逸
    • 郭钟逸
    • 郭远利
    • 郭钟磊
    • 郭灿延
    • 郭励延
    • 郭励磊
    • 郭灿欧
    • 郭隆佑

    郭姓男宝宝起名大全适合五行喜金的宝宝

    • 郭书瑞
    • 郭涛诚
    • 郭书睿
    • 郭轩舟
    • 郭峻宇
    • 郭益瑜
    • 郭涛聚
    • 郭书诚
    • 郭涛瑞
    • 郭轩瑜
    • 郭峻豪
    • 郭书华
    • 郭峻诚
    • 郭峻福
    • 郭峻舟
    • 郭笑豪
    • 郭瀚仁
    • 郭轩睿
    • 郭益诚
    • 郭书宇
    • 郭轩齐
    • 郭峻齐
    • 郭涛睿
    • 郭涛齐
    • 郭峻玮
    • 郭轩诚
    • 郭益舟
    • 郭轩瑞
    • 郭峻余
    • 郭书辰
    • 郭星延
    • 郭书宏
    • 郭信佑
    • 郭星江
    • 郭书朋
    • 郭星伯
    • 郭信宏
    • 郭波秀
    • 郭信江
    • 郭春佑
    • 郭信辰
    • 郭益壮
    • 郭信秀
    • 郭信延
    • 郭书佑
    • 郭瀚西
    • 郭星朋
    • 郭星宏
    • 郭星辰
    • 郭星余
    • 郭星佑
    • 郭信朋
    • 郭昌峻
    • 郭信卫
    • 郭昌祖
    • 郭雨峻
    • 郭秋满
    • 郭星卫
    • 郭雨刚
    • 郭金城
    • 郭尚峻
    • 郭信万
    • 郭星辉
    • 郭?#35946;?/li>
    • 郭承峰
    • 郭星欧
    • 郭幽锋
    • 郭尚祖
    • 郭信辉
    • 郭春辉
    • 郭波锐
    • 郭明书
    • 郭?#34892;?/li>
    • 郭星辉
    • 郭昌轩
    • 郭岩峻
    • 郭尚洪
    • 郭星复
    • 郭尚刚
    • 郭青书
    • 郭明峻
    • 郭施锋
    • 郭岩书
    • 郭星霄
    • 郭尚恒
    • 郭信震
    • 郭星磊
    • 郭信逸
    • 郭幽锐
    • 郭星逸
    • 郭春逸
    • 郭信磊
    • 郭青峰
    • 郭明刚
    • 郭施欧
    • 郭昌恒
    • 郭金峰
    • 郭思远
    • 郭信阳
    • 郭信泽
    • 郭益锦
    • 郭春泽
    • 郭轩锦
    • 郭川磊
    • 郭川辉
    • 郭川锋
    • 郭星阳
    • 郭川逸
    • 郭星鸿
    • 郭信聪
    • 郭星远
    • 郭峻翰
    • 郭峻霖
    • 郭川震
    • 郭星泽
    • 郭川卫
    • 郭春鸿
    • 郭星泽
    • 郭信鸿
    • 郭青尚
    • 郭昌翰
    • 郭依钱
    • 郭昌坤
    • 郭尚昌
    • 郭金承
    • 郭昌运
    • 郭尚霖
    • 郭尚雨
    • 郭尚勋
    • 郭昌依
    • 郭昌承
    • 郭金坤
    • 郭承昌
    • 郭岩昌
    • 郭昌霖
    • 郭雨青
    • 郭明锦
    • 郭岸青
    • 郭明昌
    • 郭尚锦
    • 郭昌雨
    • 郭昌秉
    • 郭雨昌
    • 郭昌融
    • 郭昌明
    • 郭昌锦
    • 郭昌润
    • 郭尚翰
    • 郭?#26143;?/li>
    • 郭承雨
    • 郭尚岸
    • 郭尚坤
    • 郭川诚
    • 郭千玮
    • 郭益昌
    • 郭轩承
    • 郭益承
    • 郭峻明
    • 郭川豪
    • 郭川永
    • 郭峻昌
    • 郭千靖
    • 郭轩金
    • 郭川港
    • 郭川玮
    • 郭川平
    • 郭川晖
    • 郭川靖
    • 郭川布
    • 郭川齐
    • 郭书雨
    • 郭修依
    • 郭川熙
    • 郭川弘
    • 郭书明
    • 郭千华
    • 郭峻坤
    • 郭轩青
    • 郭书承
    • 郭川韶
    • 郭千玄
    • 郭书昌
    • 郭川瑞
    • 郭千瑜
    • 郭川睿
    • 郭尚涛
    • 郭青涛
    • 郭雨翼
    • 郭尚济
    • 郭昌济
    • 郭涛承
    • 郭昌涛
    • 郭金涛
    • 郭钟卫
    • 郭钟余
    • 郭鸿锋
    • 郭钟江
    • 郭钟欧
    • 郭?#20305;?/li>
    • 郭钟震

    郭姓男宝宝起名大全适合五行喜水的宝宝

    • 郭瀚文
    • 郭涛诚
    • 郭?#20301;?/li>
    • 郭涛荣
    • 郭涛聚
    • 郭松陌
    • 郭涛瑞
    • 郭峻豪
    • 郭书华
    • 郭峻福
    • 郭松豪
    • 郭笑豪
    • 郭瀚泽
    • 郭瀚仁
    • 郭瀚月
    • 郭涛源
    • 郭松福
    • 郭瀚鸿
    • 郭涛睿
    • 郭涛齐
    • 郭瀚元
    • 郭怀元
    • 郭瀚吉
    • 郭书宏
    • 郭波江
    • 郭星江
    • 郭书朋
    • 郭星伯
    • 郭信宏
    • 郭柏江
    • 郭冠江
    • 郭波言
    • 郭肖朋
    • 郭风宏
    • 郭波秀
    • 郭信江
    • 郭冠朋
    • 郭瀚西
    • 郭瀚曲
    • 郭星朋
    • 郭冠伯
    • 郭星宏
    • 郭波杉
    • 郭瀚名
    • 郭建江
    • 郭冠宏
    • 郭信朋
    • 郭冠震
    • 郭雨峻
    • 郭秋满
    • 郭雨高
    • 郭雨刚
    • 郭柏辉
    • 郭果峰
    • 郭宜峰
    • 郭明高
    • 郭波贤
    • 郭信万
    • 郭波辉
    • 郭星辉
    • 郭冠辉
    • 郭涛庆
    • 郭承峰
    • 郭柯辉
    • 郭冠霄
    • 郭肖辉
    • 郭信辉
    • 郭明恒
    • 郭柏震
    • 郭春辉
    • 郭松辉
    • 郭波锐
    • 郭松帆
    • 郭柏兴
    • 郭劲辉
    • 郭冠兴
    • 郭果洋
    • 郭明书
    • 郭波毅
    • 郭?#20301;?/li>
    • 郭涛兴
    • 郭星辉
    • 郭?#25105;?/li>
    • 郭尚洪
    • 郭星复
    • 郭风啸
    • 郭劲霄
    • 郭果恒
    • 郭建兴
    • 郭明峻
    • 郭星霄
    • 郭尚恒
    • 郭信震
    • 郭涛帆
    • 郭建辉
    • 郭风兴
    • 郭青峰
    • 郭波庆
    • 郭明刚
    • 郭涛冰
    • 郭昌恒
    • 郭果洪
    • 郭金峰
    • 郭柯泽
    • 郭瀚业
    • 郭冠鸿
    • 郭柏鸿
    • 郭信泽
    • 郭春泽
    • 郭瀚义
    • 郭川辉
    • 郭柏霜
    • 郭柯鸿
    • 郭冠泽
    • 郭瀚楠
    • 郭瀚晖
    • 郭肖泽
    • 郭星鸿
    • 郭瀚群
    • 郭波鸿
    • 郭峻翰
    • 郭峻霖
    • 郭瀚敬
    • 郭川震
    • 郭波泽
    • 郭星泽
    • 郭风泽
    • 郭劲鸿
    • 郭春鸿
    • 郭风鸿
    • 郭星泽
    • 郭信鸿
    • 郭果霖
    • 郭宜雨
    • 郭雨奇
    • 郭昌翰
    • 郭雨东
    • 郭宜明
    • 郭尚霖
    • 郭果岸
    • 郭宜霖
    • 郭尚雨
    • 郭东雨
    • 郭雨桦
    • 郭昌霖
    • 郭雨青
    • 郭果秉
    • 郭明锦
    • 郭雨果
    • 郭明桦
    • 郭雨树
    • 郭明东
    • 郭雨明
    • 郭岸青
    • 郭明昌
    • 郭昌雨
    • 郭昌秉
    • 郭雨昌
    • 郭昌明
    • 郭果润
    • 郭雨杭
    • 郭雨润
    • 郭昌润
    • 郭尚翰
    • 郭承雨
    • 郭雨翰
    • 郭宜润
    • 郭尚岸
    • 郭果雨
    • 郭雨观
    • 郭明翰
    • 郭雨林
    • 郭峻明
    • 郭川豪
    • 郭川港
    • 郭川平
    • 郭川晖
    • 郭川布
    • 郭书雨
    • 郭川熙
    • 郭川弘
    • 郭书明
    • 郭千华
    • 郭千玄
    • 郭明涛
    • 郭涛岸
    • 郭涛奇
    • 郭明济
    • 郭东涛
    • 郭果涛
    • 郭涛明
    • 郭尚涛
    • 郭明松
    • 郭涛秉
    • 郭青涛
    • 郭?#21619;?/li>
    • 郭雨翼
    • 郭尚济
    • 郭松明
    • 郭昌济

    郭姓历史名人

    郭子仪唐朝名将在中唐平息安?#20998;遥伦?#26102;被尊为尚?#31119;?#20134;称郭令公
    郭守敬元代科学家为元代杰出的天文学家水利学家和数学家他主持编制了授时历施行达360年为我国历史上施行最久的历法
    郭嘉三国时?#32752;?#25805;之谋?#20426;?#22810;谋善战屡建谋功尤以官渡之战显名死时年仅38岁
    郭璞东晋?#31532;?#23398;家博学多才好古文奇字注释尔雅穆天子传?#28193;?#28023;经楚辞等为后世注疏家所推重
    郭解?#20309;?#27721;游侠折节?#32422;缘?#25253;怨
    郭纵战国时大工商业者因经营铁冶炼铸造业而成为巨富

    郭姓聚集地

    迁徙分布
    春秋战国时期郭氏除留居于今?#24189;ϡ?#38485;西山西省外已播迁于山东河北至秦汉时郭氏有部分人徙居江南汉代及其以后的较长时期内太原一直是郭氏的发?#29399;?#34893;中心此外郭氏在汉代?#38047;?#23621;于今内蒙甘肃四川安徽者三国时吴国有富春人今属浙江郭成晋代有武昌人今属湖北郭翻闻喜人今属山西郭璞于西晋末避乱徙居建康今江苏南京唐初与唐末?#24189;?#37101;氏曾两次向福建迁徙一是唐总章年间光州固始人郭淑翁随陈政陈元光父子入闽开辟漳州在龙溪郭埭乡安家落户?#38047;?#23558;将佐郭益亦随陈氏父子入闽一是郭?#36816;?#29579;审知从弟王想入闽家于新宁子孙传衍于仙游?#32705;?#21450;南安之蓬?#21512;?127年宋高宗南逃大批中原人随之逃到江南居于江苏浙江湖北湖南江西福建两广其中?#28799;?#19981;少郭姓人以后并有部分人从台湾远徙欧美及东南亚
    台湾郭姓以台南最多次为台北?#22270;我?#22312;台湾百家姓中名列第十四位据史载大陆郭姓迁居入台始于明末清初最早是福建和广东两地的郭姓后代随大陆人氏筚路蓝缕以启山林而成行于台的以后入台郭姓日渐增多遂使郭姓在台世代相传
    堂号
    '尊贤堂'战国时燕昭王招贤郭隗?#36816;?#35828;'你?#22995;?#36132;先从我开始你对我当贤人尊重比我贤的人就会找你来了'于是昭王给他建了宫室曰金台并把他当作老师来尊重于是乐毅邹衍剧?#33391;?#20854;他有才能的人皆来归附燕国燕国于是强大起来
    郭姓另外还有'太原''华阴''冯翊''汾阳'等堂号


    上一条郭姓女宝宝起名_姓郭的女孩名字(满分/高分)    下一条马姓女宝宝起名_姓马的女孩名字(满分/高分)
    本文标题:郭姓男宝宝起名_姓郭的男孩名字(满分/高分)
    手机?#26790;?https://wap.xingyunba.com/waparticle_48759.html
    11ѡ5ͼ

    1. <div id="6qlsc"></div>
    2. <dd id="6qlsc"></dd>

      1. <div id="6qlsc"></div>
      2. <dd id="6qlsc"></dd>