1. <div id="6qlsc"></div>
  2. <dd id="6qlsc"></dd>

   1. 黄姓女宝宝起名_姓黄的女孩名字(满分/高分)

    投稿:Hickey 来源:起名网 2017-5-23 14:49:00

    导语黄姓女宝宝起名_姓黄的女孩名字(满分/高分),黄姓,中华姓氏之一,是一个典型的多民族、多源流姓氏,主要源自嬴姓及少数民族改姓等。至2006年,黄姓人口约有2700万,约占全国人口的2.2%;按人口算,黄姓排名从第8位升为第7位。

    黄姓,中华姓氏之一,是一个典型的多民族、多源流姓氏,主要源自嬴姓及少数民族改姓等。至2006年,黄姓人口约有2700万,约占全国人口的2.2%;按人口算,黄姓排名从第8位升为第7位。那么黄姓女宝宝应该如何起名呢?我们?#40644;?#26469;看看吧。

    黄姓女宝宝起名大全(适合五行?#26448;?#30340;宝宝)

    • 黄微娟
    • 黄榆桐
    • 黄柏嘉
    • 黄兰娥
    • 黄盈茵
    • 黄盈珺
    • 黄蕾碧
    • 黄筠娟
    • 黄彦茜
    • 黄薇菲
    • 黄香雅
    • 黄南雁
    • 黄琦芙
    • 黄琪涵
    • 黄兰惠
    • 黄筠芸
    • 黄榆雅
    • 黄榆惠
    • 黄盈雅
    • 黄琪惠
    • 黄琪雯
    • 黄彦月
    • 黄楠芙
    • 黄柳婷
    • 黄薇华
    • 黄筠凌
    • 黄筠云
    • 黄映菲
    • 黄琪茹
    • 黄彦媛
    • 黄芊雅
    • 黄香菱
    • 黄柳雯
    • 黄柳清
    • 黄虞芸
    • 黄彦珺
    • 黄虞茜
    • 黄琪雅
    • 黄琳茵
    • 黄熙娟
    • 黄莉曦
    • 黄柳月
    • 黄荷娜
    • 黄虞花
    • 黄琳凌
    • 黄琳云
    • 黄莉雅
    • 黄芍惠
    • 黄琦芸
    • 黄楠雅
    • 黄柳茜
    • 黄烟芸
    • 黄香珺
    • 黄荷雅
    • 黄微芙
    • 黄虹媛
    • 黄琳芸
    • 黄彦婷
    • 黄兰夏
    • 黄柳菡
    • 黄烟茜
    • 黄琦露
    • 黄琦桐
    • 黄琳婷
    • 黄筠雅
    • 黄薇萍
    • 黄虞芷
    • 黄兰媛
    • 黄映雅
    • 黄琳芝
    • 黄熙雅
    • 黄烟芙
    • 黄柳惠
    • 黄薇嘉
    • 黄彦梦
    • 黄琴雅
    • 黄玫茵
    • 黄琦芹
    • 黄琪凌
    • 黄映珺
    • 黄兰桂
    • 黄兰芝
    • 黄兰欢
    • 黄柳茹
    • 黄琦珺
    • 黄盈梦
    • 黄熙珺
    • 黄柳云
    • 黄琦惠
    • 黄榆桑
    • 黄莉桐
    • 黄琴桐
    • 黄映梦
    • 黄彦雅
    • 黄芊涵
    • 黄琳芷
    • 黄柳淑
    • 黄兰雁
    • 黄筠曦
    • 黄香月
    • 黄琴芙
    • 黄兰媚
    • 黄虹月
    • 黄虞芙
    • 黄微茜
    • 黄兰芷
    • 黄熙雁
    • 黄琳娜
    • 黄兰云
    • 黄莉纹
    • 黄兰雯
    • 黄柏晴
    • 黄盈语
    • 黄丽嘉
    • 黄红菡
    • 黄柳菲
    • 黄琪珺
    • 黄琳雅
    • 黄彦媚
    • 黄盈茹
    • 黄荷晴
    • 黄琦淑
    • 黄柳茵
    • 黄兰芸
    • 黄丽绮
    • 黄柳珺
    • 黄琦芳
    • 黄虞桐
    • 黄筠茹
    • 黄琳桐
    • 黄烟雅
    • 黄虞雅
    • 黄熙芳
    • 黄虹惠
    • 黄莉媚
    • 黄筠涵
    • 黄榆云
    • 黄彦晴
    • 黄微桐
    • 黄烟雅
    • 黄筠茜
    • 黄莉雁
    • 黄琦茜
    • 黄琪婷
    • 黄兰茹
    • 黄痴梦
    • 黄榆芸
    • 黄琪芸
    • 黄盈菱
    • 黄芊华
    • 黄兰芳
    • 黄琪雁
    • 黄丽菱
    • 黄映嘉
    • 黄琴雯
    • 黄莉芙
    • 黄熙茜
    • 黄荷晴
    • 黄筠珺
    • 黄盼雅
    • 黄兰婷
    • 黄琦娜
    • 黄柏茜
    • 黄柳华
    • 黄筠媛
    • 黄柳菱
    • 黄柏雅
    • 黄玫雅
    • 黄虞芝
    • 黄虹茹
    • 黄微芸
    • 黄琦云
    • 黄琳芳
    • 黄熙茹
    • 黄琪芙
    • 黄琦娟
    • 黄琦纹
    • 黄芊梦
    • 黄莉媛
    • 黄琳曦
    • 黄柏菲
    • 黄薇月
    • 黄筠纹
    • 黄盈雁
    • 黄柏惠
    • 黄琳珺
    • 黄琦桂
    • 黄映月
    • 黄榆珺
    • 黄若娟
    • 黄梨芷
    • 黄敏芝
    • 黄若娜
    • 黄梨芳
    • 黄若芸
    • 黄梅凌
    • 黄婕芙
    • 黄海芸
    • 黄卿芷
    • 黄海芙

    黄姓女宝宝起名大全(适合五行喜火的宝宝)

    • 黄怡晴
    • 黄南雁
    • 黄傲娜
    • 黄南岚
    • 黄柳婷
    • 黄筠凌
    • 黄虞凌
    • 黄映菲
    • 黄彦媛
    • 黄映瑛
    • 黄虞芸
    • 黄虞茜
    • 黄烟凌
    • 黄莉曦
    • 黄荷娜
    • 黄虞花
    • 黄琳凌
    • 黄烟曦
    • 黄虞翔
    • 黄虞玲
    • 黄烟芸
    • 黄虹媛
    • 黄彦婷
    • 黄兰夏
    • 黄烟茜
    • 黄琳婷
    • 黄虞芷
    • 黄兰媛
    • 黄映雅
    • 黄烟芙
    • 黄琪凌
    • 黄映珺
    • 黄映梦
    • 黄虞媛
    • 黄筠曦
    • 黄虞芙
    • 黄怡婷
    • 黄琳娜
    • 黄柏晴
    • 黄傲晴
    • 黄丽嘉
    • 黄荷晴
    • 黄丽绮
    • 黄烟媛
    • 黄虞桐
    • 黄烟雅
    • 黄虞雅
    • 黄彦晴
    • 黄烟雅
    • 黄琪婷
    • 黄痴梦
    • 黄丽菱
    • 黄映嘉
    • 黄荷晴
    • 黄兰婷
    • 黄琦娜
    • 黄筠媛
    • 黄虞芝
    • 黄丽嫣
    • 黄南晴
    • 黄南嫣
    • 黄莉媛
    • 黄琳曦
    • 黄煜婷
    • 黄映月
    • 黄梨芷
    • 黄梨夏
    • 黄若娜
    • 黄梨芳
    • 黄梅凌
    • 黄甜夏
    • 黄若玲
    • 黄迎夏
    • 黄梨芸
    • 黄梨芝
    • 黄迎娜
    • 黄卿凌
    • 黄英娜
    • 黄婕凌
    • 黄若凌
    • 黄娅珍
    • 黄婕娜
    • 黄婉凌
    • 黄梨娟
    • 黄梨凌
    • 黄婕珍
    • 黄甜花
    • 黄梨芙
    • 黄婉娜
    • 黄卿娜
    • 黄曦萱
    • 黄琼瑶
    • 黄蓝瑶
    • 黄映瑾
    • 黄怡瑾
    • 黄梨雅
    • 黄甜雅
    • 黄樱晴
    • 黄丽璇
    • 黄婉婷
    • 黄梨茹
    • 黄彦璇
    • 黄英晴
    • 黄柏璇
    • 黄艺晴
    • 黄柳瑾
    • 黄梨珺
    • 黄若媛
    • 黄若晴
    • 黄婕媛
    • 黄?#32724;?/li>
    • 黄韵晓
    • 黄梨婷
    • 黄梨晴
    • 黄婉媛
    • 黄南璇
    • 黄映蓉
    • 黄梨茵
    • 黄梅婷
    • 黄梅迪
    • 黄薇瑾
    • 黄若婷
    • 黄梨翔
    • 黄甜晴
    • 黄梨媛
    • 黄梨茜
    • 黄蓝烟
    • 黄丹丽
    • 黄晴婉
    • 黄茹南
    • 黄晴婕
    • 黄晴梅
    • 黄月璐
    • 黄晴音
    • 黄晴玥
    • 黄月采
    • 黄婷玥
    • 黄晴娅
    • 黄雅南
    • 黄晴柳
    • 黄媛音
    • 黄月黛
    • 黄晴怡
    • 黄晴艺
    • 黄梨语
    • 黄梨艳
    • 黄梨菱
    • 黄梨菲
    • 黄婉裳
    • 黄甜绿
    • 黄梨嘉
    • 黄梨菡
    • 黄虞宛
    • 黄虞嘉
    • 黄榆彤
    • 黄琦昊
    • 黄虞语
    • 黄琪裳
    • 黄琦妮
    • 黄榆昕
    • 黄虞嫣
    • 黄烟妮
    • 黄筠妮
    • 黄莉妮
    • 黄琦裳
    • 黄虞瑛
    • 黄琪彤
    • 黄虞佳
    • 黄琴昕
    • 黄烟菡
    • 黄虞彤
    • 黄烟欣
    • 黄琳昕
    • 黄莉绿
    • 黄虞菲
    • 黄虞依
    • 黄傲妮
    • 黄虞昕
    • 黄虞尔
    • 黄晴兰
    • 黄柏璐
    • 黄芊黛
    • 黄南檀
    • 黄南莲
    • 黄映莲
    • 黄语甜
    • 黄晴瑶
    • 黄茜瑶
    • 黄晴蝶
    • 黄雁蝶
    • 黄尔娅
    • 黄晴莹
    • 黄雅瑶
    • 黄茜蝶
    • 黄茹瑶
    • 黄珺瑶
    • 黄媛萱
    • 黄虞烟
    • 黄丽娜
    • 黄绮丽

    黄姓女宝宝起名大全(适合五行喜土的宝宝)

    • 黄思瑛
    • 黄怡晴
    • 黄歆岚
    • 黄姿岚
    • 黄傲娜
    • 黄柔嫣
    • 黄南岚
    • 黄韵翠
    • 黄映瑛
    • 黄?#30007;?/li>
    • 黄虞翔
    • 黄怡嫣
    • 黄怡絮
    • 黄?#32724;?/li>
    • 黄幽舒
    • 黄韵嫣
    • 黄秋岚
    • 黄?#34425;?/li>
    • 黄春岚
    • 黄傲岚
    • 黄怡婷
    • 黄傲晴
    • 黄傲珊
    • 黄秋嫣
    • 黄怡瑛
    • 黄姿翔
    • 黄姿瑛
    • 黄幽嫣
    • 黄怡嫦
    • 黄韵瑛
    • 黄诗岚
    • 黄丽嫣
    • 黄南嫣
    • 黄怡岚
    • 黄迎素
    • 黄迎夏
    • 黄迎娜
    • 黄娅珍
    • 黄婉凌
    • 黄婉娜
    • 黄馨影
    • 黄玥静
    • 黄怡瑾
    • 黄幽燕
    • 黄婉婷
    • 黄?#20339;?/li>
    • 黄婉舒
    • 黄婉岚
    • 黄?#27663;?/li>
    • 黄婉絮
    • 黄?#32724;?/li>
    • 黄韵晓
    • 黄彩岚
    • 黄婉媛
    • 黄梨翔
    • 黄岚旋
    • 黄岚玥
    • 黄晴婉
    • 黄岚怡
    • 黄岚悦
    • 黄岚婉
    • 黄岚音
    • 黄翔彩
    • 黄翔珠
    • 黄翔姿
    • 黄翔婉
    • 黄舒婉
    • 黄晴音
    • 黄晴玥
    • 黄婷玥
    • 黄晴娅
    • 黄媛音
    • 黄?#20843;?/li>
    • 黄翔柔
    • 黄晴怡
    • 黄舒娅
    • 黄迎嫣
    • 黄柔羽
    • 黄?#38754;?/li>
    • 黄旋嫣
    • 黄彩嫣
    • 黄梨艳
    • 黄怡羽
    • 黄婉嫣
    • 黄婉裳
    • 黄婉瑜
    • 黄思羽
    • 黄紫瑛
    • 黄玥羽
    • 黄幽羽
    • 黄虞宛
    • 黄诗宛
    • 黄诗依
    • 黄虞嫣
    • 黄钰嫣
    • 黄虞瑛
    • 黄诗瑛
    • 黄诗嫣
    • 黄虞依
    • 黄傲妮
    • 黄馨羽
    • 黄韵秀
    • 黄柔忆
    • 黄怡忆
    • 黄?#23478;?/li>
    • 黄睿娅
    • 黄?#28120;?/li>
    • 黄尔娅
    • 黄嫣婉
    • 黄岚影
    • 黄翠婉
    • 黄睿幽
    • 黄韵素
    • 黄睿玥
    • 黄睿怡
    • 黄嫣丽
    • 黄瑛音
    • 黄?#20185;?/li>
    • 黄怡曦
    • 黄睿音
    • 黄韵凌
    • 黄嫣怡
    • 黄婉璇
    • 黄?#21150;?/li>
    • 黄?#21150;?/li>
    • 黄岚钰
    • 黄岚虞
    • 黄亦瑶
    • 黄虞燕
    • 黄岚璐
    • 黄岚黛
    • 黄岚忆
    • 黄韵依
    • 黄韵昕
    • 黄?#22799;?/li>
    • 黄丽依
    • 黄柔翔
    • 黄春嫣
    • 黄虞岚
    • 黄姿嫣
    • 黄幽绿
    • 黄婉晴
    • 黄紫嫣
    • 黄娅艳
    • 黄珠嫣
    • 黄韵倩
    • 黄韵夏
    • 黄翔铃
    • 黄诗燕
    • 黄韵娜
    • 黄玥婷
    • 黄翔婵

    黄姓女宝宝起名大全(适合五行喜金的宝宝)

    • 黄思瑛
    • 黄歆岚
    • 黄姿岚
    • 黄诗素
    • 黄柔嫣
    • 黄思萍
    • 黄思幻
    • 黄微倩
    • 黄韵翠
    • 黄?#24178;?/li>
    • 黄思睿
    • 黄歆珊
    • 黄歆纹
    • 黄姿絮
    • 黄姿云
    • 黄熙珊
    • 黄诗宸
    • 黄姿媚
    • 黄春华
    • 黄思嫦
    • 黄?#30007;?/li>
    • 黄秋雯
    • 黄怡絮
    • 黄?#32724;?/li>
    • 黄香舒
    • 黄香瑜
    • 黄姿寒
    • 黄幽舒
    • 黄春萍
    • 黄诗雯
    • 黄姿惠
    • 黄思絮
    • 黄秋岚
    • 黄柔瑜
    • 黄?#34425;?/li>
    • 黄春岚
    • 黄歆寒
    • 黄盈瑜
    • 黄诗涵
    • 黄?#20010;?/li>
    • 黄秋翠
    • 黄熙宸
    • 黄春淑
    • 黄诗欢
    • 黄诗露
    • 黄思碧
    • 黄傲珊
    • 黄秋嫣
    • 黄秋睿
    • 黄盼翠
    • 黄柔淑
    • 黄姿翔
    • 黄柔幻
    • 黄歆絮
    • 黄柔雯
    • 黄姿瑛
    • 黄柔睿
    • 黄秋华
    • 黄诗云
    • 黄歆素
    • 黄熙倩
    • 黄诗惠
    • 黄熙絮
    • 黄怡嫦
    • 黄熙舒
    • 黄秋云
    • 黄诗岚
    • 黄新惠
    • 黄柔惠
    • 黄柔嫦
    • 黄春惠
    • 黄秋碧
    • 黄思云
    • 黄思惠
    • 黄姿睿
    • 黄?#22025;?/li>
    • 黄秋惠
    • 黄思雯
    • 黄紫宸
    • 黄曼珊
    • 黄迎素
    • 黄海宸
    • 黄紫真
    • 黄雪宸
    • 黄旋纹
    • 黄海倩
    • 黄问珊
    • 黄彩珊
    • 黄彩宸
    • 黄雪珊
    • 黄旋倩
    • 黄珠宸
    • 黄珠珊
    • 黄彩纹
    • 黄旋珊
    • 黄紫纹
    • 黄海珊
    • 黄馨影
    • 黄?#20204;?/li>
    • 黄玥静
    • 黄姿静
    • 黄?#20339;?/li>
    • 黄紫丝
    • 黄婉舒
    • 黄紫云
    • 黄曼舒
    • 黄紫惠
    • 黄?#27663;?/li>
    • 黄婉絮
    • 黄紫寒
    • 黄彩岚
    • 黄珠惠
    • 黄柔凝
    • 黄思润
    • 黄雪舒
    • 黄雪絮
    • 黄柔霎
    • 黄思凝
    • 黄彩惠
    • 黄紫舒
    • 黄曼絮
    • 黄珠清
    • 黄紫超
    • 黄旋惠
    • 黄紫雯
    • 黄馨仙
    • 黄水柔
    • 黄岚旋
    • 黄云柔
    • 黄舒香
    • 黄岚悦
    • 黄翔彩
    • 黄雯思
    • 黄翔珠
    • 黄惜海
    • 黄淑柔
    • 黄云姿
    • 黄涵珠
    • 黄淑姿
    • 黄涵姿
    • 黄寒姿
    • 黄寒秋
    • 黄翔姿
    • 黄舒婉
    • 黄惠思
    • 黄涵思
    • 黄惜雪
    • 黄惠秋
    • 黄雯旋
    • 黄惠柔
    • 黄涵紫
    • 黄?#20843;?/li>
    • 黄翔柔
    • 黄舒娅
    • 黄紫翠
    • 黄雪瑜
    • 黄柔羽
    • 黄紫翠
    • 黄柔冰
    • 黄思冰
    • 黄?#38754;?/li>
    • 黄珠瑜
    • 黄旋嫣
    • 黄彩睿
    • 黄雪翠
    • 黄彩嫣
    • 黄旋睿
    • 黄雪睿
    • 黄彩瑜
    • 黄婉瑜
    • 黄曼瑜
    • 黄珠华
    • 黄思羽
    • 黄紫瑛
    • 黄紫华
    • 黄紫睿
    • 黄觅翠
    • 黄彩鸣
    • 黄歆翠
    • 黄熙瑜
    • 黄诗宛
    • 黄熙姗
    • 黄诗沐
    • 黄铃华
    • 黄诗依
    • 黄歆华
    • 黄诗雨
    • 黄歆姗
    • 黄诗沁
    • 黄钰嫣
    • 黄诗瑜
    • 黄诗碧
    • 黄钰华
    • 黄诗华
    • 黄诗瑛
    • 黄靖儿
    • 黄诗睿
    • 黄诗明
    • 黄诗凤
    • 黄诗嫣

    黄姓女宝宝起名大全(适合五行喜水的宝宝)

    • 黄微娟
    • 黄兰娥
    • 黄盈茵
    • 黄盈珺
    • 黄蕾碧
    • 黄香雅
    • 黄琪涵
    • 黄兰惠
    • 黄榆惠
    • 黄思萍
    • 黄盈雅
    • 黄琪惠
    • 黄琪雯
    • 黄思幻
    • 黄薇华
    • 黄筠云
    • 黄微倩
    • 黄香菱
    • 黄柳雯
    • 黄歆纹
    • 黄香寒
    • 黄柳清
    • 黄盈雯
    • 黄熙娟
    • 黄姿云
    • 黄香华
    • 黄熙珊
    • 黄琳云
    • 黄姿媚
    • 黄芍惠
    • 黄春华
    • 黄秋雯
    • 黄香珺
    • 黄微芙
    • 黄香舒
    • 黄熙淑
    • 黄琦露
    • 黄香瑜
    • 黄姿寒
    • 黄薇萍
    • 黄熙雅
    • 黄春萍
    • 黄诗雯
    • 黄柳惠
    • 黄玫茵
    • 黄姿惠
    • 黄兰欢
    • 黄盈梦
    • 黄熙珺
    • 黄柳云
    • 黄琦惠
    • 黄玫惠
    • 黄歆寒
    • 黄芊涵
    • 黄微雯
    • 黄柳淑
    • 黄香惠
    • 黄盈瑜
    • 黄香月
    • 黄微惠
    • 黄诗涵
    • 黄兰媚
    • 黄?#20010;?/li>
    • 黄熙宸
    • 黄微茜
    • 黄春淑
    • 黄熙雁
    • 黄诗欢
    • 黄兰云
    • 黄莉纹
    • 黄兰雯
    • 黄诗露
    • 黄思碧
    • 黄盈语
    • 黄红菡
    • 黄彦媚
    • 黄盈茹
    • 黄红惠
    • 黄琦淑
    • 黄盼翠
    • 黄柔淑
    • 黄柔幻
    • 黄柔雯
    • 黄熙芳
    • 黄虹惠
    • 黄莉媚
    • 黄熙雯
    • 黄筠涵
    • 黄秋华
    • 黄榆云
    • 黄微桐
    • 黄诗云
    • 黄熙雯
    • 黄玫华
    • 黄香涵
    • 黄盈菱
    • 黄熙倩
    • 黄芊华
    • 黄香鸣
    • 黄诗惠
    • 黄熙絮
    • 黄琴雯
    • 黄熙舒
    • 黄熙茜
    • 黄盼雅
    • 黄熙惠
    • 黄柳华
    • 黄秋云
    • 黄玫雅
    • 黄微芸
    • 黄新惠
    • 黄琦云
    • 黄柔惠
    • 黄熙茹
    • 黄盈云
    • 黄琦纹
    • 黄春惠
    • 黄秋碧
    • 黄思云
    • 黄思惠
    • 黄筠纹
    • 黄盈雁
    • 黄?#22025;?/li>
    • 黄柏惠
    • 黄秋惠
    • 黄盈清
    • 黄思雯
    • 黄曼珊
    • 黄敏芝
    • 黄海宸
    • 黄雪纹
    • 黄雪宸
    • 黄海芸
    • 黄旋纹
    • 黄海芙
    • 黄海倩
    • 黄薇冰
    • 黄曼纹
    • 黄?#22025;?/li>
    • 黄曼芳
    • 黄曼芸
    • 黄雪芙
    • 黄敏芸
    • 黄曼桐
    • 黄曼娥
    • 黄雪珊
    • 黄曼倚
    • 黄雪芷
    • 黄彩纹
    • 黄曼芷
    • 黄海桃
    • 黄雪芳
    • 黄海纹
    • 黄紫纹
    • 黄海珊
    • 黄雪桑
    • 黄雪芸
    • 黄敏桐
    • 黄曼芙
    • 黄雪娟
    • 黄露莹
    • 黄蓝慕
    • 黄?#20204;?/li>
    • 黄曼雁
    • 黄觅茜
    • 黄雪雯
    • 黄彦凝
    • 黄艺涵
    • 黄梅云
    • 黄虹凝
    • 黄婕淑
    • 黄曼涵
    • 黄雪茹
    • 黄柏凝
    • 黄曼清
    • 黄英淑
    • 黄曼云
    • 黄曼寒
    • 黄雪云
    • 黄觅惠
    • 黄曼雯
    • 黄雪珺
    • 黄梅雯
    • 黄紫云
    • 黄曼淑
    • 黄海雅
    • 黄敏涵
    • 黄曼舒
    • 黄玫颖
    • 黄紫惠
    • 黄梅惠
    • 黄盈洁
    • 黄敏惠
    • 黄卿惠
    • 黄婕雯
    • 黄薇洁
    • 黄若欢
    • 黄紫寒
    • 黄曼雅
    • 黄敏雅

    黄姓历史名人:

    黄宗羲?#22909;?#28165;之际杰出思想家、史学家。所著《明儒学案》、?#31471;?#20803;学案》为中国历史上系统的哲学思想专著,开辟了清代史学研究的风气,是明末清初三大思想家之一。
    黄慎:清代画家。善画人物,兼工花鸟、山水。为'扬州八怪'之一。
    黄庭坚:北宋文学家。其诗与苏轼并称'苏黄',开创了江西诗派。也是宋代四大书法家之一。
    黄盖:三国时吴国将领。与周喻用苦肉计,诱曹操?#33433;擔?#29992;火破曹。
    黄道婆:元初女纺织家。在海南岛居住了三十多年,学?#20658;死?#26063;民间的纺织?#38469;?#24182;加以改进和发明,晚年反归?#19990;錚?#20256;授纺织?#38469;酢?br /> 黄石公:秦朝末人,熟知兵法,曾于下邳圯(桥)上赠张良《太公兵法》。
    黄歇:战国时楚相,因有功,被封为?#33655;旌睿?#20026;战国时著名的四公子之一。

    黄姓聚集地:

    迁徙分布
    黄姓最早的发源地应在金河南省潢川县西部一带。黄国灭于楚之后,黄姓族人散居四方。有地?#30887;?#33267;河南中部,大批则?#40644;?#20869;迁到楚国腹地(今?#39062;本常?#20170;黄冈、黄陂、黄安、黄梅等地,据说均因黄人迁此而得名。其中有一支内迁到楚都郢(今江陵、荆州),又有一支迁到江夏安陆(今湖北云梦县东南一带)。秦汉之时,黄姓已称盛于长江中游及以北河南、安徽等地。黄姓大举南迁?#21152;?#35199;晋末年,因中原士族大举南迁,使黄姓在南方的分布更广泛。与此同时,黄姓已同胡、林、陈、郑、丘、何、曾等八族迁入闽(福建),成为后来入闽的'八大姓氏'之一。经过魏晋至隋唐时期的?#27426;?#36801;徙?#22836;?#34893;,黄姓形成了今河南、湖北、四川、江苏、福建、广西等地望族。宋代有黄潜善,其九个儿子散处广东各地,?#24742;分?#23621;多,后发展成为广东大姓。北?#25991;?#37329;兵功入开封,河南固始人黄建联南徙杭州,后成为杭州著姓,支分漳浦、饶平、陆丰等地。宋元之际,黄氏称盛于闽粤,至明末清初,开?#23478;?#23621;台湾,后?#20174;?#26377;不少人播迁至海外。黄姓是我国一个比较典型的南方姓氏。
    台湾黄姓仅次于陈、林,居第三。是明末跟随郑成功收复台湾的大军而大量入台的。到清代,福建和广东等省来台居住、据荒的人络绎于道。

    黄氏有一些人融入壮、瑶、侗、水、?#23478;饋?#34507;等少数民族。唐代以前黄氏已在岭南、西南地区的一些少数民族中扎根。其中,为蛋民者,居于广州沙南;迁到广西黄洞者,叫黄洞蛮,大多为壮族;融入瑶族者,分布相当广?#28023;?#23621;于广西、广东、湖南、云南、贵州的许多县、乡,以广西居多。

    堂号

    '宽和堂'?#27721;?#20195;黄霸为河南太守。当时的官吏都很严肃,黄霸为政独尚宽和。宣帝时,他任廷正(司法官),因事被关在监狱。从官到民?#40644;?#20026;他呼冤,终于平反昭雪。
    '江夏堂':后汉黄香,小时死了?#30422;祝?#20182;对?#30422;?#26368;孝,夏天用扇?#24433;迅盖?#30340;席子扇凉,冬天把?#30422;?#30340;被褥暖?#21462;?#20154;夸他的孝:'?#29020;?#26080;双,江夏黄童!'
    黄姓堂号还有'思敬'、'逸敦'、'敦睦'、'炽昌'等。'炽昌堂'以黄峭山公外八句诗末'炽昌'二字为名。


    上一条:赵姓男宝宝起名_姓赵的男孩名字(满分/高分)    下一条:带庄字的公司名字大全_用庄字起公司名字
    本文标题:黄姓女宝宝起名_姓黄的女孩名字(满分/高分)
    手机?#26790;?https://wap.xingyunba.com/waparticle_48732.html
    辽宁11选5开奖走势图

    1. <div id="6qlsc"></div>
    2. <dd id="6qlsc"></dd>

      1. <div id="6qlsc"></div>
      2. <dd id="6qlsc"></dd>

       1. 法甲第二轮内马尔 2012年彩票软件 体彩20选5规则 曾道人特码诗 天津快乐十分首位遗漏 浙江20选5 羽毛球张楠腹肌 11德甲 安徽25选5走势图 中国体育竟彩网 甘肃快三开奖结果走势图 湖北30选5今天开奖结果查询结果 重庆百变王牌近200期走势图 双色球如何玩法和计算奖金 2011福利彩票走势图