1. <div id="6qlsc"></div>
  2. <dd id="6qlsc"></dd>

   1. 黄姓女宝宝起名_姓黄的女孩名字(满分/高分)

    投稿Hickey 来源起名网 2017-5-23 14:49:00

    导语黄姓女宝宝起名_姓黄的女孩名字(满分/高分)黄姓中华姓氏之一是一个典型的多民族多源流姓氏主要源自嬴姓及少数民族改姓等至2006年黄姓人口约有2700万约占全国人口的2.2%按人口算黄姓排名从第8位升为第7位

    黄姓中华姓氏之一是一个典型的多民族多源流姓氏主要源自嬴姓及少数民族改姓等至2006年黄姓人口约有2700万约占全国人口的2.2%按人口算黄姓排名从第8位升为第7位那么黄姓女宝宝应该如何起名呢我们?#40644;?#26469;看看吧

    黄姓女宝宝起名大全适合五行?#26448;?#30340;宝宝

    • 黄微娟
    • 黄榆桐
    • 黄柏嘉
    • 黄兰娥
    • 黄盈茵
    • 黄盈珺
    • 黄蕾碧
    • 黄筠娟
    • 黄彦茜
    • 黄薇菲
    • 黄香雅
    • 黄南雁
    • 黄琦芙
    • 黄琪涵
    • 黄兰惠
    • 黄筠芸
    • 黄榆雅
    • 黄榆惠
    • 黄盈雅
    • 黄琪惠
    • 黄琪雯
    • 黄彦月
    • 黄楠芙
    • 黄柳婷
    • 黄薇华
    • 黄筠凌
    • 黄筠云
    • 黄映菲
    • 黄琪茹
    • 黄彦媛
    • 黄芊雅
    • 黄香菱
    • 黄柳雯
    • 黄柳清
    • 黄虞芸
    • 黄彦珺
    • 黄虞茜
    • 黄琪雅
    • 黄琳茵
    • 黄熙娟
    • 黄莉曦
    • 黄柳月
    • 黄荷娜
    • 黄虞花
    • 黄琳凌
    • 黄琳云
    • 黄莉雅
    • 黄芍惠
    • 黄琦芸
    • 黄楠雅
    • 黄柳茜
    • 黄烟芸
    • 黄香珺
    • 黄荷雅
    • 黄微芙
    • 黄虹媛
    • 黄琳芸
    • 黄彦婷
    • 黄兰夏
    • 黄柳菡
    • 黄烟茜
    • 黄琦露
    • 黄琦桐
    • 黄琳婷
    • 黄筠雅
    • 黄薇萍
    • 黄虞芷
    • 黄兰媛
    • 黄映雅
    • 黄琳芝
    • 黄熙雅
    • 黄烟芙
    • 黄柳惠
    • 黄薇嘉
    • 黄彦梦
    • 黄琴雅
    • 黄玫茵
    • 黄琦芹
    • 黄琪凌
    • 黄映珺
    • 黄兰桂
    • 黄兰芝
    • 黄兰欢
    • 黄柳茹
    • 黄琦珺
    • 黄盈梦
    • 黄熙珺
    • 黄柳云
    • 黄琦惠
    • 黄榆桑
    • 黄莉桐
    • 黄琴桐
    • 黄映梦
    • 黄彦雅
    • 黄芊涵
    • 黄琳芷
    • 黄柳淑
    • 黄兰雁
    • 黄筠曦
    • 黄香月
    • 黄琴芙
    • 黄兰媚
    • 黄虹月
    • 黄虞芙
    • 黄微茜
    • 黄兰芷
    • 黄熙雁
    • 黄琳娜
    • 黄兰云
    • 黄莉纹
    • 黄兰雯
    • 黄柏晴
    • 黄盈语
    • 黄丽嘉
    • 黄红菡
    • 黄柳菲
    • 黄琪珺
    • 黄琳雅
    • 黄彦媚
    • 黄盈茹
    • 黄荷晴
    • 黄琦淑
    • 黄柳茵
    • 黄兰芸
    • 黄丽绮
    • 黄柳珺
    • 黄琦芳
    • 黄虞桐
    • 黄筠茹
    • 黄琳桐
    • 黄烟雅
    • 黄虞雅
    • 黄熙芳
    • 黄虹惠
    • 黄莉媚
    • 黄筠涵
    • 黄榆云
    • 黄彦晴
    • 黄微桐
    • 黄烟雅
    • 黄筠茜
    • 黄莉雁
    • 黄琦茜
    • 黄琪婷
    • 黄兰茹
    • 黄痴梦
    • 黄榆芸
    • 黄琪芸
    • 黄盈菱
    • 黄芊华
    • 黄兰芳
    • 黄琪雁
    • 黄丽菱
    • 黄映嘉
    • 黄琴雯
    • 黄莉芙
    • 黄熙茜
    • 黄荷晴
    • 黄筠珺
    • 黄盼雅
    • 黄兰婷
    • 黄琦娜
    • 黄柏茜
    • 黄柳华
    • 黄筠媛
    • 黄柳菱
    • 黄柏雅
    • 黄玫雅
    • 黄虞芝
    • 黄虹茹
    • 黄微芸
    • 黄琦云
    • 黄琳芳
    • 黄熙茹
    • 黄琪芙
    • 黄琦娟
    • 黄琦纹
    • 黄芊梦
    • 黄莉媛
    • 黄琳曦
    • 黄柏菲
    • 黄薇月
    • 黄筠纹
    • 黄盈雁
    • 黄柏惠
    • 黄琳珺
    • 黄琦桂
    • 黄映月
    • 黄榆珺
    • 黄若娟
    • 黄梨芷
    • 黄敏芝
    • 黄若娜
    • 黄梨芳
    • 黄若芸
    • 黄梅凌
    • 黄婕芙
    • 黄海芸
    • 黄卿芷
    • 黄海芙

    黄姓女宝宝起名大全适合五行喜火的宝宝

    • 黄怡晴
    • 黄南雁
    • 黄傲娜
    • 黄南岚
    • 黄柳婷
    • 黄筠凌
    • 黄虞凌
    • 黄映菲
    • 黄彦媛
    • 黄映瑛
    • 黄虞芸
    • 黄虞茜
    • 黄烟凌
    • 黄莉曦
    • 黄荷娜
    • 黄虞花
    • 黄琳凌
    • 黄烟曦
    • 黄虞翔
    • 黄虞玲
    • 黄烟芸
    • 黄虹媛
    • 黄彦婷
    • 黄兰夏
    • 黄烟茜
    • 黄琳婷
    • 黄虞芷
    • 黄兰媛
    • 黄映雅
    • 黄烟芙
    • 黄琪凌
    • 黄映珺
    • 黄映梦
    • 黄虞媛
    • 黄筠曦
    • 黄虞芙
    • 黄怡婷
    • 黄琳娜
    • 黄柏晴
    • 黄傲晴
    • 黄丽嘉
    • 黄荷晴
    • 黄丽绮
    • 黄烟媛
    • 黄虞桐
    • 黄烟雅
    • 黄虞雅
    • 黄彦晴
    • 黄烟雅
    • 黄琪婷
    • 黄痴梦
    • 黄丽菱
    • 黄映嘉
    • 黄荷晴
    • 黄兰婷
    • 黄琦娜
    • 黄筠媛
    • 黄虞芝
    • 黄丽嫣
    • 黄南晴
    • 黄南嫣
    • 黄莉媛
    • 黄琳曦
    • 黄煜婷
    • 黄映月
    • 黄梨芷
    • 黄梨夏
    • 黄若娜
    • 黄梨芳
    • 黄梅凌
    • 黄甜夏
    • 黄若玲
    • 黄迎夏
    • 黄梨芸
    • 黄梨芝
    • 黄迎娜
    • 黄卿凌
    • 黄英娜
    • 黄婕凌
    • 黄若凌
    • 黄娅珍
    • 黄婕娜
    • 黄婉凌
    • 黄梨娟
    • 黄梨凌
    • 黄婕珍
    • 黄甜花
    • 黄梨芙
    • 黄婉娜
    • 黄卿娜
    • 黄曦萱
    • 黄琼瑶
    • 黄蓝瑶
    • 黄映瑾
    • 黄怡瑾
    • 黄梨雅
    • 黄甜雅
    • 黄樱晴
    • 黄丽璇
    • 黄婉婷
    • 黄梨茹
    • 黄彦璇
    • 黄英晴
    • 黄柏璇
    • 黄艺晴
    • 黄柳瑾
    • 黄梨珺
    • 黄若媛
    • 黄若晴
    • 黄婕媛
    • 黄?#32724;?/li>
    • 黄韵晓
    • 黄梨婷
    • 黄梨晴
    • 黄婉媛
    • 黄南璇
    • 黄映蓉
    • 黄梨茵
    • 黄梅婷
    • 黄梅迪
    • 黄薇瑾
    • 黄若婷
    • 黄梨翔
    • 黄甜晴
    • 黄梨媛
    • 黄梨茜
    • 黄蓝烟
    • 黄丹丽
    • 黄晴婉
    • 黄茹南
    • 黄晴婕
    • 黄晴梅
    • 黄月璐
    • 黄晴音
    • 黄晴玥
    • 黄月采
    • 黄婷玥
    • 黄晴娅
    • 黄雅南
    • 黄晴柳
    • 黄媛音
    • 黄月黛
    • 黄晴怡
    • 黄晴艺
    • 黄梨语
    • 黄梨艳
    • 黄梨菱
    • 黄梨菲
    • 黄婉裳
    • 黄甜绿
    • 黄梨嘉
    • 黄梨菡
    • 黄虞宛
    • 黄虞嘉
    • 黄榆彤
    • 黄琦昊
    • 黄虞语
    • 黄琪裳
    • 黄琦妮
    • 黄榆昕
    • 黄虞嫣
    • 黄烟妮
    • 黄筠妮
    • 黄莉妮
    • 黄琦裳
    • 黄虞瑛
    • 黄琪彤
    • 黄虞佳
    • 黄琴昕
    • 黄烟菡
    • 黄虞彤
    • 黄烟欣
    • 黄琳昕
    • 黄莉绿
    • 黄虞菲
    • 黄虞依
    • 黄傲妮
    • 黄虞昕
    • 黄虞尔
    • 黄晴兰
    • 黄柏璐
    • 黄芊黛
    • 黄南檀
    • 黄南莲
    • 黄映莲
    • 黄语甜
    • 黄晴瑶
    • 黄茜瑶
    • 黄晴蝶
    • 黄雁蝶
    • 黄尔娅
    • 黄晴莹
    • 黄雅瑶
    • 黄茜蝶
    • 黄茹瑶
    • 黄珺瑶
    • 黄媛萱
    • 黄虞烟
    • 黄丽娜
    • 黄绮丽

    黄姓女宝宝起名大全适合五行喜土的宝宝

    • 黄思瑛
    • 黄怡晴
    • 黄歆岚
    • 黄姿岚
    • 黄傲娜
    • 黄柔嫣
    • 黄南岚
    • 黄韵翠
    • 黄映瑛
    • 黄?#30007;?/li>
    • 黄虞翔
    • 黄怡嫣
    • 黄怡絮
    • 黄?#32724;?/li>
    • 黄幽舒
    • 黄韵嫣
    • 黄秋岚
    • 黄?#34425;?/li>
    • 黄春岚
    • 黄傲岚
    • 黄怡婷
    • 黄傲晴
    • 黄傲珊
    • 黄秋嫣
    • 黄怡瑛
    • 黄姿翔
    • 黄姿瑛
    • 黄幽嫣
    • 黄怡嫦
    • 黄韵瑛
    • 黄诗岚
    • 黄丽嫣
    • 黄南嫣
    • 黄怡岚
    • 黄迎素
    • 黄迎夏
    • 黄迎娜
    • 黄娅珍
    • 黄婉凌
    • 黄婉娜
    • 黄馨影
    • 黄玥静
    • 黄怡瑾
    • 黄幽燕
    • 黄婉婷
    • 黄?#20339;?/li>
    • 黄婉舒
    • 黄婉岚
    • 黄?#27663;?/li>
    • 黄婉絮
    • 黄?#32724;?/li>
    • 黄韵晓
    • 黄彩岚
    • 黄婉媛
    • 黄梨翔
    • 黄岚旋
    • 黄岚玥
    • 黄晴婉
    • 黄岚怡
    • 黄岚悦
    • 黄岚婉
    • 黄岚音
    • 黄翔彩
    • 黄翔珠
    • 黄翔姿
    • 黄翔婉
    • 黄舒婉
    • 黄晴音
    • 黄晴玥
    • 黄婷玥
    • 黄晴娅
    • 黄媛音
    • 黄?#20843;?/li>
    • 黄翔柔
    • 黄晴怡
    • 黄舒娅
    • 黄迎嫣
    • 黄柔羽
    • 黄?#38754;?/li>
    • 黄旋嫣
    • 黄彩嫣
    • 黄梨艳
    • 黄怡羽
    • 黄婉嫣
    • 黄婉裳
    • 黄婉瑜
    • 黄思羽
    • 黄紫瑛
    • 黄玥羽
    • 黄幽羽
    • 黄虞宛
    • 黄诗宛
    • 黄诗依
    • 黄虞嫣
    • 黄钰嫣
    • 黄虞瑛
    • 黄诗瑛
    • 黄诗嫣
    • 黄虞依
    • 黄傲妮
    • 黄馨羽
    • 黄韵秀
    • 黄柔忆
    • 黄怡忆
    • 黄?#23478;?/li>
    • 黄睿娅
    • 黄?#28120;?/li>
    • 黄尔娅
    • 黄嫣婉
    • 黄岚影
    • 黄翠婉
    • 黄睿幽
    • 黄韵素
    • 黄睿玥
    • 黄睿怡
    • 黄嫣丽
    • 黄瑛音
    • 黄?#20185;?/li>
    • 黄怡曦
    • 黄睿音
    • 黄韵凌
    • 黄嫣怡
    • 黄婉璇
    • 黄?#21150;?/li>
    • 黄?#21150;?/li>
    • 黄岚钰
    • 黄岚虞
    • 黄亦瑶
    • 黄虞燕
    • 黄岚璐
    • 黄岚黛
    • 黄岚忆
    • 黄韵依
    • 黄韵昕
    • 黄?#22799;?/li>
    • 黄丽依
    • 黄柔翔
    • 黄春嫣
    • 黄虞岚
    • 黄姿嫣
    • 黄幽绿
    • 黄婉晴
    • 黄紫嫣
    • 黄娅艳
    • 黄珠嫣
    • 黄韵倩
    • 黄韵夏
    • 黄翔铃
    • 黄诗燕
    • 黄韵娜
    • 黄玥婷
    • 黄翔婵

    黄姓女宝宝起名大全适合五行喜金的宝宝

    • 黄思瑛
    • 黄歆岚
    • 黄姿岚
    • 黄诗素
    • 黄柔嫣
    • 黄思萍
    • 黄思幻
    • 黄微倩
    • 黄韵翠
    • 黄?#24178;?/li>
    • 黄思睿
    • 黄歆珊
    • 黄歆纹
    • 黄姿絮
    • 黄姿云
    • 黄熙珊
    • 黄诗宸
    • 黄姿媚
    • 黄春华
    • 黄思嫦
    • 黄?#30007;?/li>
    • 黄秋雯
    • 黄怡絮
    • 黄?#32724;?/li>
    • 黄香舒
    • 黄香瑜
    • 黄姿寒
    • 黄幽舒
    • 黄春萍
    • 黄诗雯
    • 黄姿惠
    • 黄思絮
    • 黄秋岚
    • 黄柔瑜
    • 黄?#34425;?/li>
    • 黄春岚
    • 黄歆寒
    • 黄盈瑜
    • 黄诗涵
    • 黄?#20010;?/li>
    • 黄秋翠
    • 黄熙宸
    • 黄春淑
    • 黄诗欢
    • 黄诗露
    • 黄思碧
    • 黄傲珊
    • 黄秋嫣
    • 黄秋睿
    • 黄盼翠
    • 黄柔淑
    • 黄姿翔
    • 黄柔幻
    • 黄歆絮
    • 黄柔雯
    • 黄姿瑛
    • 黄柔睿
    • 黄秋华
    • 黄诗云
    • 黄歆素
    • 黄熙倩
    • 黄诗惠
    • 黄熙絮
    • 黄怡嫦
    • 黄熙舒
    • 黄秋云
    • 黄诗岚
    • 黄新惠
    • 黄柔惠
    • 黄柔嫦
    • 黄春惠
    • 黄秋碧
    • 黄思云
    • 黄思惠
    • 黄姿睿
    • 黄?#22025;?/li>
    • 黄秋惠
    • 黄思雯
    • 黄紫宸
    • 黄曼珊
    • 黄迎素
    • 黄海宸
    • 黄紫真
    • 黄雪宸
    • 黄旋纹
    • 黄海倩
    • 黄问珊
    • 黄彩珊
    • 黄彩宸
    • 黄雪珊
    • 黄旋倩
    • 黄珠宸
    • 黄珠珊
    • 黄彩纹
    • 黄旋珊
    • 黄紫纹
    • 黄海珊
    • 黄馨影
    • 黄?#20204;?/li>
    • 黄玥静
    • 黄姿静
    • 黄?#20339;?/li>
    • 黄紫丝
    • 黄婉舒
    • 黄紫云
    • 黄曼舒
    • 黄紫惠
    • 黄?#27663;?/li>
    • 黄婉絮
    • 黄紫寒
    • 黄彩岚
    • 黄珠惠
    • 黄柔凝
    • 黄思润
    • 黄雪舒
    • 黄雪絮
    • 黄柔霎
    • 黄思凝
    • 黄彩惠
    • 黄紫舒
    • 黄曼絮
    • 黄珠清
    • 黄紫超
    • 黄旋惠
    • 黄紫雯
    • 黄馨仙
    • 黄水柔
    • 黄岚旋
    • 黄云柔
    • 黄舒香
    • 黄岚悦
    • 黄翔彩
    • 黄雯思
    • 黄翔珠
    • 黄惜海
    • 黄淑柔
    • 黄云姿
    • 黄涵珠
    • 黄淑姿
    • 黄涵姿
    • 黄寒姿
    • 黄寒秋
    • 黄翔姿
    • 黄舒婉
    • 黄惠思
    • 黄涵思
    • 黄惜雪
    • 黄惠秋
    • 黄雯旋
    • 黄惠柔
    • 黄涵紫
    • 黄?#20843;?/li>
    • 黄翔柔
    • 黄舒娅
    • 黄紫翠
    • 黄雪瑜
    • 黄柔羽
    • 黄紫翠
    • 黄柔冰
    • 黄思冰
    • 黄?#38754;?/li>
    • 黄珠瑜
    • 黄旋嫣
    • 黄彩睿
    • 黄雪翠
    • 黄彩嫣
    • 黄旋睿
    • 黄雪睿
    • 黄彩瑜
    • 黄婉瑜
    • 黄曼瑜
    • 黄珠华
    • 黄思羽
    • 黄紫瑛
    • 黄紫华
    • 黄紫睿
    • 黄觅翠
    • 黄彩鸣
    • 黄歆翠
    • 黄熙瑜
    • 黄诗宛
    • 黄熙姗
    • 黄诗沐
    • 黄铃华
    • 黄诗依
    • 黄歆华
    • 黄诗雨
    • 黄歆姗
    • 黄诗沁
    • 黄钰嫣
    • 黄诗瑜
    • 黄诗碧
    • 黄钰华
    • 黄诗华
    • 黄诗瑛
    • 黄靖儿
    • 黄诗睿
    • 黄诗明
    • 黄诗凤
    • 黄诗嫣

    黄姓女宝宝起名大全适合五行喜水的宝宝

    • 黄微娟
    • 黄兰娥
    • 黄盈茵
    • 黄盈珺
    • 黄蕾碧
    • 黄香雅
    • 黄琪涵
    • 黄兰惠
    • 黄榆惠
    • 黄思萍
    • 黄盈雅
    • 黄琪惠
    • 黄琪雯
    • 黄思幻
    • 黄薇华
    • 黄筠云
    • 黄微倩
    • 黄香菱
    • 黄柳雯
    • 黄歆纹
    • 黄香寒
    • 黄柳清
    • 黄盈雯
    • 黄熙娟
    • 黄姿云
    • 黄香华
    • 黄熙珊
    • 黄琳云
    • 黄姿媚
    • 黄芍惠
    • 黄春华
    • 黄秋雯
    • 黄香珺
    • 黄微芙
    • 黄香舒
    • 黄熙淑
    • 黄琦露
    • 黄香瑜
    • 黄姿寒
    • 黄薇萍
    • 黄熙雅
    • 黄春萍
    • 黄诗雯
    • 黄柳惠
    • 黄玫茵
    • 黄姿惠
    • 黄兰欢
    • 黄盈梦
    • 黄熙珺
    • 黄柳云
    • 黄琦惠
    • 黄玫惠
    • 黄歆寒
    • 黄芊涵
    • 黄微雯
    • 黄柳淑
    • 黄香惠
    • 黄盈瑜
    • 黄香月
    • 黄微惠
    • 黄诗涵
    • 黄兰媚
    • 黄?#20010;?/li>
    • 黄熙宸
    • 黄微茜
    • 黄春淑
    • 黄熙雁
    • 黄诗欢
    • 黄兰云
    • 黄莉纹
    • 黄兰雯
    • 黄诗露
    • 黄思碧
    • 黄盈语
    • 黄红菡
    • 黄彦媚
    • 黄盈茹
    • 黄红惠
    • 黄琦淑
    • 黄盼翠
    • 黄柔淑
    • 黄柔幻
    • 黄柔雯
    • 黄熙芳
    • 黄虹惠
    • 黄莉媚
    • 黄熙雯
    • 黄筠涵
    • 黄秋华
    • 黄榆云
    • 黄微桐
    • 黄诗云
    • 黄熙雯
    • 黄玫华
    • 黄香涵
    • 黄盈菱
    • 黄熙倩
    • 黄芊华
    • 黄香鸣
    • 黄诗惠
    • 黄熙絮
    • 黄琴雯
    • 黄熙舒
    • 黄熙茜
    • 黄盼雅
    • 黄熙惠
    • 黄柳华
    • 黄秋云
    • 黄玫雅
    • 黄微芸
    • 黄新惠
    • 黄琦云
    • 黄柔惠
    • 黄熙茹
    • 黄盈云
    • 黄琦纹
    • 黄春惠
    • 黄秋碧
    • 黄思云
    • 黄思惠
    • 黄筠纹
    • 黄盈雁
    • 黄?#22025;?/li>
    • 黄柏惠
    • 黄秋惠
    • 黄盈清
    • 黄思雯
    • 黄曼珊
    • 黄敏芝
    • 黄海宸
    • 黄雪纹
    • 黄雪宸
    • 黄海芸
    • 黄旋纹
    • 黄海芙
    • 黄海倩
    • 黄薇冰
    • 黄曼纹
    • 黄?#22025;?/li>
    • 黄曼芳
    • 黄曼芸
    • 黄雪芙
    • 黄敏芸
    • 黄曼桐
    • 黄曼娥
    • 黄雪珊
    • 黄曼倚
    • 黄雪芷
    • 黄彩纹
    • 黄曼芷
    • 黄海桃
    • 黄雪芳
    • 黄海纹
    • 黄紫纹
    • 黄海珊
    • 黄雪桑
    • 黄雪芸
    • 黄敏桐
    • 黄曼芙
    • 黄雪娟
    • 黄露莹
    • 黄蓝慕
    • 黄?#20204;?/li>
    • 黄曼雁
    • 黄觅茜
    • 黄雪雯
    • 黄彦凝
    • 黄艺涵
    • 黄梅云
    • 黄虹凝
    • 黄婕淑
    • 黄曼涵
    • 黄雪茹
    • 黄柏凝
    • 黄曼清
    • 黄英淑
    • 黄曼云
    • 黄曼寒
    • 黄雪云
    • 黄觅惠
    • 黄曼雯
    • 黄雪珺
    • 黄梅雯
    • 黄紫云
    • 黄曼淑
    • 黄海雅
    • 黄敏涵
    • 黄曼舒
    • 黄玫颖
    • 黄紫惠
    • 黄梅惠
    • 黄盈洁
    • 黄敏惠
    • 黄卿惠
    • 黄婕雯
    • 黄薇洁
    • 黄若欢
    • 黄紫寒
    • 黄曼雅
    • 黄敏雅

    黄姓历史名人

    黄宗羲?#22909;?#28165;之际杰出思想家史学家所著明儒学案?#31471;?#20803;学案为中国历史上系统的哲学思想专著开辟了清代史学研究的风气是明末清初三大思想家之一
    黄慎清代画家善画人物兼工花鸟山水为'扬州八怪'之一
    黄庭坚北宋文学家其诗与苏轼并称'苏黄'开创了江西诗派也是宋代四大书法家之一
    黄盖三国时吴国将领与周喻用苦肉计诱曹操?#33433;?#29992;火破曹
    黄道婆元初女纺织家在海南岛居住了三十多年学?#20658;死?#26063;民间的纺织?#38469;?#24182;加以改进和发明晚年反归?#19990;P?#20256;授纺织?#38469;?br /> 黄石公秦朝末人熟知兵法曾于下邳圯桥上赠张良太公兵法
    黄歇战国时楚相因有功被封为?#33655;睿?#20026;战国时著名的四公子之一

    黄姓聚集地

    迁徙分布
    黄姓最早的发源地应在金河南省潢川县西部一带黄国灭于楚之后黄姓族人散居四方有地?#30887;?#33267;河南中部大批则?#40644;?#20869;迁到楚国腹地今?#39062;本常?#20170;黄冈黄陂黄安黄梅等地据说均因黄人迁此而得名其中有一支内迁到楚都郢今江陵荆州又有一支迁到江夏安陆今湖北云梦县东南一带秦汉之时黄姓已称盛于长江中游及以北河南安徽等地黄姓大举南迁?#21152;?#35199;晋末年因中原士族大举南迁使黄姓在南方的分布更广泛与此同时黄姓已同胡林陈郑丘何曾等八族迁入闽福建成为后来入闽的'八大姓氏'之一经过魏晋至隋唐时期的?#27426;?#36801;徙?#22836;?#34893;黄姓形成了今河南湖北四川江苏福建广西等地望族宋代有黄潜善其九个儿子散处广东各地?#24742;分?#23621;多后发展成为广东大姓北?#25991;?#37329;兵功入开封河南固始人黄建联南徙杭州后成为杭州著姓支分漳浦饶平陆丰等地宋元之际黄氏称盛于闽粤至明末清初开?#23478;?#23621;台湾后?#20174;?#26377;不少人播迁至海外黄姓是我国一个比较典型的南方姓氏
    台湾黄姓仅次于陈林居第三是明末跟随郑成功收复台湾的大军而大量入台的到清代福建和广东等省来台居住据荒的人络绎于道

    黄氏有一些人融入壮瑶侗水?#23478;?#34507;等少数民族唐代以前黄氏已在岭南西南地区的一些少数民族中扎根其中为蛋民者居于广州沙南迁到广西黄洞者叫黄洞蛮大多为壮族融入瑶族者分布相当广?#28023;?#23621;于广西广东湖南云南贵州的许多县乡以广西居多

    堂号

    '宽和堂'?#27721;?#20195;黄霸为河南太守当时的官吏都很严肃黄霸为政独尚宽和宣帝时他任廷正司法官因事被关在监狱从官到民?#40644;?#20026;他呼冤终于平反昭雪
    '江夏堂'后汉黄香小时死了?#30422;ף?#20182;对?#30422;?#26368;孝夏天用扇?#24433;Ѹ盖?#30340;席子扇凉冬天把?#30422;?#30340;被褥暖?#21462;?#20154;夸他的孝'?#29020;?#26080;双江夏黄童'
    黄姓堂号还有'思敬''逸敦''敦睦''炽昌'等'炽昌堂'以黄峭山公外八句诗末'炽昌'二字为名


    上一条赵姓男宝宝起名_姓赵的男孩名字(满分/高分)    下一条带庄字的公司名字大全_用庄字起公司名字
    本文标题:黄姓女宝宝起名_姓黄的女孩名字(满分/高分)
    手机?#26790;?https://wap.xingyunba.com/waparticle_48732.html
    11ѡ5ͼ

    1. <div id="6qlsc"></div>
    2. <dd id="6qlsc"></dd>

      1. <div id="6qlsc"></div>
      2. <dd id="6qlsc"></dd>